ข่าวสาร - กิจกรรมคณะ

โครงการศึกษาดูงานและการเข้าค่ายสารนิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ

ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2557 ณ บ้านสวนทรายทอง จังหวัดสมุทรสงคราม

More ++