หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่

จุดเด่นสาขาวิชา

 

พัฒนาทักษะภาวะผู้นำยุคใหม่ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการองค์การที่ดี ในยุคการเปลี่ยนแปลงมีการบริหารจัดการ การเรียนการสอนแบบบูรณาการ และมีรูปแบบการเรียนแบบ Block course เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการเวลาได้ มีความคล่องตัว 

1. ชื่อหลักสูตรว่าง
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่
ภาษาอังกฤษ:Master of Art Program in Modern Organizational Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( การจัดการองค์การยุคใหม่ )
ชื่อย่อ (ไทย):ศศ.ม. ( การจัดการองค์การยุคใหม่ )
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Master of Art ( Modern Organizational Management )
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :M.A. ( Modern Organizational Management )

คณาจารย์

หลักสูตรเหมาะกับใคร

ผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา ( ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน กพ. และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา )

ผู้ที่รักความก้าวหน้าในทุกสาขาอาชีพ เพื่อการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน

ผู้บริหารทุกองค์กร ทุกระดับ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ผู้บริหารทุกองค์กร ทุกระดับ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

  2. ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์

  3. ผู้ที่เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้บริหาร

  4. ผู้บริหารยุคใหม่

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

  • ตลอดหลักสูตร 145,000 บาท สามารถแบ่งชำระได้ (เดือนละ 12,000 บาท)

รูปแบบการเรียนการสอน

  • เรียนแบบ Block course ( เรียนทีละวิชา ) เฉพาะวันอาทิตย์ 9.00-17.00 น.

  • มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด

ช่องทางการติดต่อ

ผศ.ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการฯ ) โทร.0816555419

คุณวิธาวีร์ พรธนรัตนพงศ์ (อาจารย์ประจำหลักสูตร) โทร. 0877847888 /0834116666

Scroll to Top