สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

เพราะเราเป็นผู้นำทางด้านสาธารณสุขที่ทันสถานการณ์
จุดเด่นสาขาวิชา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) คณะศิลปศาสตร์ และโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเกริก ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นผู้นำด้านสาธารณสุข ที่มีการเรียนรู้จากปัญหา และสภาพการณ์จริง มุ่งพัฒนากำลังคนในระดับบริหาร ที่มีสมรรถนะในการเป็นผู้นำทีมงานสหวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ แบบองค์รวมและระบบบริการการดูแลสุขภาพทุกระดับด้วยจิตสำนึกการเอาใจใส่ เราเอื้อให้เกิดการพัฒนา เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ของประชากรได้อย่างพอเพียง และเป็นธรรมบนพื้นฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
โครงสร้างรายวิชา
1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Public Health
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย):ส.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Bachelor of Public Health
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :B.P.H.

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ดังนี้
(รวมไม่น้อยกว่า  126 หน่วยกิต)

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

(12)

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(6)

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

(6)

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

(6)

2. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพ
90

2.1 วิชาเอกบังคับ

(12)

2.4 วิชาเอกเลือก

(12)

2.3 วิชาเอกบังคับทางสาธารณสุข

(42)

2.2 วิชาแกนทางสาธารณสุข

(24)

3.หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า
6
คณาจารย์
หลักสูตรเหมาะกับใคร​
 • ผู้ที่สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย จากกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
รูปแบบการเรียนการสอน
 • หลักสูตรภาคปกติจัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการ
อาชีพที่รองรับ
สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ดังนี้
 • ผู้บริหารงานด้านสาธารณสุข
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
 • นักวิชาการและนักวิจัยด้านสาธารณสุข
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ
ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร​
 • ภาคปกติ เทอมละ 35,000 บาท
 • ภาคพิเศษ ตามมหาวิทยาลัยกำหนด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ช่องทางการติดต่อ

งานรับสมัคร โทรศัพท์ 0-2552-3500-9 ต่อ 112, 113

 • ผศ.ประเสริฐศักดิ์กายนาคา     โทรศัพท์ 094 324 9559     LINE ID: prsert99
 • คุณสุกัญญา สวัสดิ์นที            โทรศัพท์ 080 405 4277

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

เพราะเราเป็นผู้นำทางด้านสาธารณสุขที่ทันสถานการณ์

จุดเด่นสาขาวิชา

        หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) คณะศิลปศาสตร์ และโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเกริก ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม            มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นผู้นำด้านสาธารณสุข ที่มีการเรียนรู้จากปัญหา และสภาพการณ์จริง มุ่งพัฒนากำลังคนในระดับบริหาร ที่มีสมรรถนะในการเป็นผู้นำทีมงานสหวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ แบบองค์รวมและระบบบริการการดูแลสุขภาพทุกระดับด้วยจิตสำนึกการเอาใจใส่ เราเอื้อให้เกิดการพัฒนา         เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ของประชากรได้อย่างพอเพียง และเป็นธรรมบนพื้นฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550  

โครงสร้างรายวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Public Health
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย):ส.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Bachelor of Public Health
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :B.P.H.
จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ดังนี้ (รวมไม่น้อยกว่า  126 หน่วยกิต)
หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

(12)

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(6)

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

(6)

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

(6)

2. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพ
90

2.1 วิชาเอกบังคับ

(12)

2.4 วิชาเอกเลือก

(12)

2.3 วิชาเอกบังคับทางสาธารณสุข

(42)

2.2 วิชาแกนทางสาธารณสุข

(24)

3.หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า
6

คณาจารย์

หลักสูตรเหมาะกับใคร

 • ผู้ที่สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย จากกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

        สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ดังนี้

 • ผู้บริหารงานด้านสาธารณสุข
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
 • นักวิชาการและนักวิจัยด้านสาธารณสุข
 • นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
 • โรงพยาบาลของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน
 • ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ภาคเอกชนทั่วไป
 • งานอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

 • ภาคปกติ เทอมละ 35,000 บาท
 • ภาคพิเศษ ตามมหาวิทยาลัยกำหนด

รูปแบบการเรียนการสอน

 • หลักสูตรภาคปกติจัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการ

ความประทับใจระหว่างเรียน

ช่องทางการติดต่อ

งานรับสมัคร โทรศัพท์ 0-2552-3500-9 ต่อ 112, 113

 • ผศ.ประเสริฐศักดิ์กายนาคา     โทรศัพท์ 094 324 9559     LINE ID: prsert99

อยากไปเรียนเมืองจีน…ไม่ต้องบินไกล มาเรียนที่นี่ มหาวิทยาลัยเกริก

เรียนภาษาจีน โดยใช้ภาษาจีนเรียน + สาขาวิชาและทักษะวิชาชีพ
Scroll to Top