จุดเด่นของสาขาวิชา

หลักสูตรนิเทศศาสตร์มีวิชาเรียนเกี่ยวกับการสื่อสารสมัยที่มีอยู่รอบตัว พร้อมปรับตัวก้าวสู่หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดิจิทัล ด้วยนวัตกรรมการสื่อสารและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่จะสอนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และใช้ประโยชน์ได้ทันที มีทักษะติดตัว

โดยเฉพาะเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ การเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัล การออกแบบและการถ่ายภาพเคลื่อนไหว ปัญญาประดิษฐ์สำหรับนิเทศศาสตร์ การผลิตเนื้อหาขนาดสั้นและสื่อใหม่ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารแบรนด์ของตราสินค้าและการสื่อสารการตลาดออนไลน์ 

นิเทศศาสตร์และดิจิทัลมีเดีย

โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

คณาจารย์และบุคลากร

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ:ฺBachelor of Communication Arts in Communication
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย):นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):ฺBachelor of Communication Arts (Communication Arts)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :B.Com.Arts.(Communication Arts)

กลุ่มที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร

 • นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือปวส. เรียนต่อเนื่อง ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และพร้อมที่จะนำความรู้มาใช้ทำงานสร้างรายได้โดยไม่ต้องรอเรียนจบก็ได้
 • นักธุรกิจที่พัฒนาตนเองจากการสื่อสารการตลาดแบบเดิม ที่มาเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบใหม่ และนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มจากฐานธุรกิจเดิมได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักข่าว / บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ / คอลัมนิสต์ / นักเขียน / นักสื่อสารองค์กร
  • นักประชาสัมพันธ์ / นักโฆษณาหรือครีเอฟโฆษณา / นักการตลาด / นักวิเคราะห์และนักวางแผน
  • Copy Writer / Graphic Designer / Creative / Content Creator
  • Digital Marketing / Media Planner / Account Executive

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

  • หลักสูตรปริญญาตรี เรียนเพียง 120 หน่วยกิตเท่านั้น ด้วยค่าเรียนที่สมเหตุผล พร้อมสิทธิพิเศษมากมาย เรียนได้ทั้งภาคเรียนปกติที่เหมาะสำหรับนักเรียนที่จบ ม.6 และภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังทำงานอยู่ นอกจากนี้ผู้ที่สนใจเรียนในภาคพิเศษสามารถเทียบโอนประสบการณ์การทำงานได้ และ ผู้จบปวส. เทียบโอนรายวิชาได้ ทำให้ใช้เวลาเรียนในหลักสูตรมีระยะเวลาสั้นลง อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด นักศึกษาใช้เวลาเล่าเรียนไม่ยาวนานเกินไป สามารถวางแผนจบได้ตามกำหนดเวลาแน่นอน

   ค่าใช้จ่ายป.ตรี (ภาคปกติ) 120 หน่วยกิต ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 210,000 บาท ลด 10 % คงเหลือจ่ายจริง 189,00 บาท

   • แบ่งเป็น ภาคต้น – ภาคปลาย ภาคเรียนละ 30,000 บาท ส่วนลด 10 % = 27,000 บาท
   • แบ่งชำระค่าเทอมได้ 3 งวด /ภาคเรียน

   ค่าใช้จ่าย ป.ตรี นิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) กรณีเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต ค่าใช้จ่าย 240,000 บาท มีส่วนลด 10% คงเหลือจ่ายจริง 216,000 บาท

   • การแบ่งชำระ ป.ตรี นิเทศศาสตร์ (ภาคพิเศษ) กรณีเรียนวันเสาร์-อาทิตย์
   • ภาคต้น – ปลาย ภาคเรียนละ 35,000 บาท ลด 10 % = 31,500 บาท แบ่งจ่ายได้ 3 งวด/ภาคเรียน (แบ่งจ่ายงวดละ10,500 บาท)

รูปแบบการเรียนการสอน

 • ภาคปกติ เรียนเต็มเวลา วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 • ภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ แบบ บล็อกคอส

ช่องทางการติดต่อ

  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

   อีเมล commarts@krirk.ac.th

   Facebook Official: Nitade Krirk

   โทรศัพท์

   • ผศ.ดร.พจนาธูปแก้ว 081 866 0169
   • ผศ.มุทิตา อารยะเศรษฐากร 081 912 1682 
   • ติดต่อศูนย์รับสมัครฯ : 02-5523500-9 ต่อ 112,113 หรือ 065-654 6185, 065-654 6189
Scroll to Top