สาขาวิชานิเทศศาสตร์

หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึันมาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของการสื่อสารที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไป ในแง่ของการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งสาร การสร้างสาร ช่องทางสื่อที่ใช้การสื่อสาร และกลุ่มเป้าหมายผู้รับสาร ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า กำลังเปลี่บนแปลงไปสู่ยุคของการสื่อสารทางออนไลน์  เพื่อให้มีการสื่อสารได้อย่างสอดคล้องเหมือนดังเช่นการสื่อสารในยุคสื่อเก่า ที่เคยมีประสิทธิภาพ แต่ในปัจจุบันกำลังนับวันที่จะถูกลืมเลือนไปจากผู้บริโภค  การปรับตัวให้ทันยุคการสื่อสารในยุคดิจิทัล จึงจะทำให้การสื่อสารทางธุรกิจดำเนินไปได้อย่่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของบัณฑิต ที่จะออกไปประจำการในองค์กรหน่่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่กำลังปรับตัวไปในทิศทางการการสื่อสารออนไลน์ในยุคดิจิทัล

เป็นหลักสูตรที่เรียนง่ายเนื่องจากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสื่อสารที่มีอยู่รอบตัวที่ทันสมัย โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารแบรนด์ของสินค้าและการสื่อสารการตลาดออนไลน์  เพราะในปัจจุบันนี้องค์กรหน่วยงานภาคธุรกิจในทุกระดับได้มีการปรับตัวไปสู่การสื่อสารด้วยระบบดิจิทัลที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วง่ายต่อผู้ส่งสารและผู้รับสาร ดังนั้นการตลาดออนไลน์และการสื่อสารแบรนด์ของสินค้าจึงมีความสำคัญในการสื่อสาร ที่องค์กรหน่วยงานภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการบริโภคสื่อของกลุ่มเป้าหมาย ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง การเรียนในหลักสูตรนี้ จึงตอบสนองความต้องการของตลาดออนไลน์ในปัจจุบันและอนาคตได้  นอกจากนี้ผู้ที่สนใจเรียนในภาคพิเศษสามารถเทียบโอนประสบการณ์การทำงานได้ และ ผู้จบปวส. เทียบโอนรายวิชาได้ ทำให้ใช้เวลาเรียนให้สั้นลงได้มากกว่าผู้ที่เรียนในภาคปกติ

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ:ฺBachelor of Communication Arts in Communication
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย):นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):ฺBachelor of Communication Arts (Communication Arts)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :B.Com.Arts.(Communication Arts)

โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต​

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

(12)

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(6)

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

(6)

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

(6)

2. หมวดวิชาเฉพาะ84

2.1 วิชาเอกบังคับ

(48)

2.2 วิชาเอกเลือก

(36)

3.หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า6

 • นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือปวส. เรียนต่อเนื่อง ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และพร้อมที่จะนำความรู้มาใช้ทำงานสร้างรายได้โดยไม่ต้องรอเรียนจบก็ได้
 • นักธุรกิจที่พัฒนาตนเองจากการสื่อสารการตลาดแบบเดิม ที่มาเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบใหม่ และนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มจากฐานธุรกิจเดิมได้

 • ภาคปกติ เรียนเต็มเวลา วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 • ภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ แบบ บล็อกคอส

 • อาจารย์หรือบุคลากรสอนภาษาจีนตามสถาบันอุดมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษาหรือสถาบันสอนภาษา
 • ล่ามแปลภาษาจีน
 • เจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างประเทศ สถานทูต
 • เลขานุการ
 • พนักงานต้อนรับของโรงแรมหรือสายการบิน
 • ประกอบอาชีพด้านธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานตามบริษัทที่ติดต่อกับประเทศจีน
 • ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
 • ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ งานข่าว หนังสือพิมพ์
 • ทำงานในธุรกิจด้านบันเทิง
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (ภาคปกติ)

จันทร์ - ศุกร์

สำหรับผู้จบม. 6 / กศนกำหนด 6 / ปวช. / ปวส.

 • ค่าเหมาจ่ายเทอมละ 30,000 บาท
  พิเศษสำหรับนักศึกษาใหม่ปี 64 รับส่วนลด 10% ตลอดหลักสูตร
 • มีหอพักให้อยู่ฟรี 1 ปี
 • สิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย
 • มีค่าเล่าเรียนตามสายของมหาวิทยาลัย

วันอาทิตย์

 • คิดเป็นหน่วยกิตหน่วยกิต ละ 1,300 บาท
 • สามารถโอนหน่วยกิตได้
 • จำนวนปีที่จะสำเร็จการศึกษาและค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (ระบบการศึกษาทางไกล)

สำหรับผู้จบม. 6 /  ปวช.

 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 138,000 บาท
  พิเศษสำหรับนักศึกษาใหม่ปี 64 รับส่วนลด 10% ตลอดหลักสูตร
 • มีหอพักให้อยู่ฟรี 1 ปี
 • สิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย

สำหรับผู้จบปวส./เทียบโอน/ปริญญาตรีใบที่ 2

 • สามารถโอนหน่วยกิตได้
 • จำนวนปีที่จะสำเร็จการศึกษาและค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

         หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์  เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึันมาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของการสื่อสารที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนทั่วไป ในแง่ของการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นผู้ส่งสาร การสร้างสาร ช่องทางสื่อที่ใช้การสื่อสาร และกลุ่มเป้าหมายผู้รับสาร ไม่อาจปฏิเสธได้ว่า กำลังเปลี่บนแปลงไปสู่ยุคของการสื่อสารทางออนไลน์  เพื่อให้มีการสื่อสารได้อย่างสอดคล้องเหมือนดังเช่นการสื่อสารในยุคสื่อเก่า ที่เคยมีประสิทธิภาพ แต่ในปัจจุบันกำลังนับวันที่จะถูกลืมเลือนไปจากผู้บริโภค  การปรับตัวให้ทันยุคการสื่อสารในยุคดิจิทัล จึงจะทำให้การสื่อสารทางธุรกิจดำเนินไปได้อย่่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของบัณฑิต ที่จะออกไปประจำการในองค์กรหน่่วยงานต่างๆ ที่มีอยู่ในสังคม ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่กำลังปรับตัวไปในทิศทางการการสื่อสารออนไลน์ในยุคดิจิทัล

จุดเด่นสาขาวิชา

เป็นหลักสูตรที่เรียนง่ายเนื่องจากเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสื่อสารที่มีอยู่รอบตัวที่ทันสมัย โดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารแบรนด์ของสินค้าและการสื่อสารการตลาดออนไลน์  เพราะในปัจจุบันนี้องค์กรหน่วยงานภาคธุรกิจในทุกระดับได้มีการปรับตัวไปสู่การสื่อสารด้วยระบบดิจิทัลที่ต้องการความสะดวกและรวดเร็วง่ายต่อผู้ส่งสารและผู้รับสาร ดังนั้นการตลาดออนไลน์และการสื่อสารแบรนด์ของสินค้าจึงมีความสำคัญในการสื่อสาร ที่องค์กรหน่วยงานภาคธุรกิจต้องมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับการบริโภคสื่อของกลุ่มเป้าหมาย ที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง การเรียนในหลักสูตรนี้ จึงตอบสนองความต้องการของตลาดออนไลน์ในปัจจุบันและอนาคตได้  นอกจากนี้ผู้ที่สนใจเรียนในภาคพิเศษสามารถเทียบโอนประสบการณ์การทำงานได้ และ ผู้จบปวส. เทียบโอนรายวิชาได้ ทำให้ใช้เวลาเรียนให้สั้นลงได้มากกว่าผู้ที่เรียนในภาคปกติ

โครงสร้างหลักสูตร

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
ภาษาอังกฤษ:ฺBachelor of Communication Arts in Communication
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
ชื่อย่อ (ไทย):นศ.บ. (นิเทศศาสตร์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):ฺBachelor of Communication Arts (Communication Arts)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :B.Com.Arts.(Communication Arts)

โครงสร้างหลักสูตร จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 120 หน่วยกิต

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

(12)

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(6)

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

(6)

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

(6)

2. หมวดวิชาเฉพาะ84

2.1 วิชาเอกบังคับ

(48)

2.2 วิชาเอกเลือก

(36)

3.หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า6

คณาจารย์และบุคลากร

กลุ่มที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร

 • นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือปวส. เรียนต่อเนื่อง ที่มีความรู้พื้นฐานทางด้านการสื่อสารการตลาดออนไลน์ เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี และพร้อมที่จะนำความรู้มาใช้ทำงานสร้างรายได้โดยไม่ต้องรอเรียนจบก็ได้
 • นักธุรกิจที่พัฒนาตนเองจากการสื่อสารการตลาดแบบเดิม ที่มาเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดแบบใหม่ และนำไปใช้ประโยชน์เพิ่มจากฐานธุรกิจเดิมได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักนิเทศศาสตร์และสื่อมวลชนทั้งในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน
  • นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ เจ้าของธุรกิจสื่อ
  • ผู้ผลิตสื่อและเนื้อหาด้านนิเทศศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์
  • เจ้าหน้าที่ทางด้านการตลาดที่ต้องใช้การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาในสถานประกอบการทางด้านการค้าปลีก หรือห้างสรรพสินค้า
  • เจ้าหน้าที่หรือตัวแทนลูกค้าในธุรกิจการผลิตอุตสาหกรรม

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

  • ตลอดหลักสูตร 222,800 บาท

รูปแบบการเรียนการสอน

 • ภาคปกติ เรียนเต็มเวลา วันจันทร์ถึงวันศุกร์
 • ภาคพิเศษ เรียน วันเสาร์-อาทิตย์ แบบ บล็อกคอส

กิจกรรมของหลักสูตรที่น่าสนใจ

ช่องทางการติดต่อ

  • คุณ ลัดดาวัลย์ นิและ เลขานุการหลักสูตร 02 973 6738, 087 677 5783
  • ผศ.มุทิตา อารยะเศรษฐากร 081 912 1682
  • รศ.ปรีชา พันธุ์แน่น 081 613 3432

อยากไปเรียนเมืองจีน…ไม่ต้องบินไกล มาเรียนที่นี่ มหาวิทยาลัยเกริก

เรียนภาษาจีน โดยใช้ภาษาจีนเรียน + สาขาวิชาและทักษะวิชาชีพ
Scroll to Top