หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

จุดเด่นสาขาวิชา

เป็นผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ
สามารถใช้กระบวนการวิจัยการบูรณาการการเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ เพื่อการพัฒนางานและสังคม
โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียนเป็นหลักสูตระดับปริญญาโทตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา

โครงสร้างรายวิชา
1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ:Master ot Education Program in Educational Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( การบริหารการศึกษา )
ชื่อย่อ (ไทย):Master of Education ( Educational Administration )
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :M.Ed. ( Educational Administration

โครงสร้างหลักสูตร มี 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข มีจำนวนหน่วยกิตรวม 42 หน่วยกิต

องค์ประกอบหลักสูตรแผน ก (แบบ ก 2)แผน ข
1. วิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิตไม่นับหน่วยกิต
2. วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตไม่นับหน่วยกิต
3. วิชาเลือกตามกลุ่มวิชา2424
3.1 แผน ข เลือก 3 วิชา 33
3.2 แผน ก เลือก 1 วิชา 39
4. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา12
5. วิทยานิพนธ์6
6. การค้นคว้าอิสระ

รวม

4242
คณาจารย์
หลักสูตรเหมาะกับใคร​
หลักสูตรเหมาะกับทุกสายงานที่ต้องการเรียนรู้หรือเป็นผู้บริหารทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน ธุรกิจ
รูปแบบการเรียนการสอน
 • เป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 (ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์)
 • มีภาคฤดูร้อน
 • หลักสูตร 2 ปี
 • เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
 • มีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด
อาชีพที่รองรับ
 • ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา
 • ผู้ประกอบการธุรกิจการศึกษาต่าง ๆ  เช่น ฝึกอบรม กวดวิชา ภาษาต่างประเทศ ด้านสุขภาพ ฯลฯ
 • นักวิชาการ หรือนักการศึกษา
 • นักวิจัยทางการศึกษา
 • นักบริหารที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (PLC)
 • นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • นักบริหารจัดการองค์การ
 • นักบริหารมืออาชีพในยุคประชาคมอาเซียน
ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร​
 • ค่าใช้จ่ายประมาณ 129,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้ (งวดแรก 19,000 บาท และอีก 11 งวด งวดละ 10,000 บาท)
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ช่องทางการติดต่อ
 • โทร 02 552 3500 ต่อ 421
 • Line ID : ying.4707
 • ผศ.ดร.วิชิต แสงสว่าง 08-1297-7229
 • อ.ดร.เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร 09-4969-5699

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

จุดเด่นสาขาวิชา

 • เป็นผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ 
 • สามารถใช้กระบวนการวิจัยการบูรณาการการเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ เพื่อการพัฒนางานและสังคม 
 • โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียนเป็นหลักสูตระดับปริญญาโทตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา

โครงสร้างรายวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ:Master ot Education Program in Educational Administration
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( การบริหารการศึกษา )
ชื่อย่อ (ไทย):Master of Education ( Educational Administration )
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :M.Ed. ( Educational Administration

โครงสร้างหลักสูตร มี 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก2 และ แผน ข มีจำนวนหน่วยกิตรวม 42 หน่วยกิต

องค์ประกอบหลักสูตรแผน ก (แบบ ก 2)แผน ข
1. วิชาเสริมพื้นฐานไม่นับหน่วยกิตไม่นับหน่วยกิต
2. วิชาบังคับไม่นับหน่วยกิตไม่นับหน่วยกิต
3. วิชาเลือกตามกลุ่มวิชา2424
3.1 แผน ข เลือก 3 วิชา 33
3.2 แผน ก เลือก 1 วิชา 39
4. หมวดวิชาประสบการณ์วิชาชีพบริหารการศึกษา12-
5. วิทยานิพนธ์-6
6. การค้นคว้าอิสระ--

รวม

4242

คณาจารย์

หลักสูตรเหมาะกับใคร

หลักสูตรเหมาะกับทุกสายงานที่ต้องการเรียนรู้หรือเป็นผู้บริหารทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน ธุรกิจ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ผู้บริหารสถานศึกษา/ผู้บริหารการศึกษา
 • ผู้ประกอบการธุรกิจการศึกษาต่าง ๆ  เช่น ฝึกอบรม กวดวิชา ภาษาต่างประเทศ ด้านสุขภาพ ฯลฯ
 • นักวิชาการ หรือนักการศึกษา
 • นักวิจัยทางการศึกษา
 • นักบริหารที่ส่งเสริมการเรียนรู้ (PLC)
 • นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 • นักบริหารจัดการองค์การ
 • นักบริหารมืออาชีพในยุคประชาคมอาเซียน

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

 • ค่าใช้จ่ายประมาณ 129,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้ (งวดแรก 19,000 บาท และอีก 11 งวด งวดละ 10,000 บาท)

รูปแบบการเรียนการสอน

 • เป็นระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 (ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์)
 • มีภาคฤดูร้อน
 • หลักสูตร 2 ปี
 • เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์
 • มีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

การบริหารการศึกษา

ช่องทางการติดต่อ

 • โทร 02 552 3500 ต่อ 421

อยากไปเรียนเมืองจีน…ไม่ต้องบินไกล มาเรียนที่นี่ มหาวิทยาลัยเกริก

เรียนภาษาจีน โดยใช้ภาษาจีนเรียน + สาขาวิชาและทักษะวิชาชีพ
Scroll to Top