ฐานข้อมูลบทความวิจัย สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ลำดับชื่อ-นาสกุลชื่อเรื่องปีLink
1เบญจวรรณ กสิผลการบริหารงานวิชาการของผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง2565Full Text
2จุรีพร มุลนีประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ 21 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 12565Full Text
3กิ่งกาญจน์ สุขสำราญภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในกลุ่มอำเภอปลวกแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 12565Full Text
4รุจาภรณ์ ลักษณะดีภาวะผู้นำดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาในสหวิทยาเขตบ้านบึง 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 12565Full Text
5ชิตรา สุระคําพันธ์ภาวะผู้นําเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขต 12565Full Text
6สมบูรณ์ หวังโส๊ะทักษะในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร2565Full Text
7ศรัณยพงษ์ ดวงสุวรรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารสถานศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 จังหวัดสุโขทัย2564Full Text
8จารุวรรณ เทียนส่งรัศมีความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะของผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจบคีรีขันธ์ เขต 12564Full Text
9ภณิดา ชูช่วยสุวรรณความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบรับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษากับการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 12564Full Text
10ศิริวรรณ ภิรมราชการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศในสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา2564Full Text
11ยุพิณ จันทะบูรณ์การศึกษาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขต 22564Full Text
12แพรวพรรณ อินทนิจภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 22564Full Text
13อิสรพงษ์ พุ่มโพธิ์ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการบริหารงบประมาณ ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครนครปฐม2564Full Text
14จุฑามาศ บำรุงราษฎร์การศึกษาพฤติกรรมภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 22564Full Text
15สุชาดา วังถนอมศักดิ์ การศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครนครปฐม2564Full Text
16ธีรภัทร ยิ้มลมูลภาวะผู้นำเชิวนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอวิหารแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต 22564Full Text
17ณัฐรัชต์ เทียนงามการบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมภิบาลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ ในพระราชูปถัมภ์ฯ ประเทศไทย2564Full Text
18เนตรนภิส สังขมณีภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา ในสหวิทยาเขตเบญจบูรพา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร2564Full Text
19เบญจพร สุคนธบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 22564Full Text
20ธัญญามาศ แดงสีดาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 12564Full Text
21ธนิต รัตนศักดิ์ดาภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 22564Full Text
Scroll to Top