หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

หลักสูตรเปิดดำเนินการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 จนถึงปัจจุบัน

และได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

จุดเด่นสาขาวิชา

 

มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม  มีสมรรถนะที่จำเป็นต่อการรองรับสังคม เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนมีความรักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามของชาติ 

1. ชื่อหลักสูตรว่าง
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่
ภาษาอังกฤษ:Doctor of Philosophy in Modern Organizational Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( การจัดการองค์การยุคใหม่ )
ชื่อย่อ (ไทย):ปร.ด. ( การจัดการองค์การยุคใหม่ )
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Doctor of Philosophy ( Modern Organizational Management )
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :Ph.D. ( Modern Organizational Management )

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น  2  แผนจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework : TQF) แผน (แบบ ก2) และ แผน ข ดังนี้  

องค์ประกอบหลักสูตรแผน ก 2 แผน ข
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิชาแกน

3. หมวดวิชาบังคับ

(24)

(24)

4. หมวดวิชาเลือก

(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

5. วิทยานิพนธ์

(12)

-

6. สารนิพนธ์
-

(6)

คณาจารย์

หลักสูตรเหมาะกับใคร

ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) รับรอง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1.  ผู้บริหารระดับต้นหรือระดับกลางในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือภาคบริการสาธารณะ
  2.  ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  3.  นักวิชาการหรือนักวิจัยด้านการบริหารภาครัฐและการให้บริการสาธารณะ
  4.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนในหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
  5.  ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ ที่เน้นการบริการสาธารณะ

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

  • ประมาณ 150,000 บาท (สามารถแบ่งชำระได้ จำนวน 5 ภาคการศึกษา) มีส่วนลดสำหรับศิษย์เก่า ข้าราชการ และบุคคลทั่วไป

รูปแบบการเรียนการสอน

  • หลักสูตรภาคปกติ จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ (สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 1 ปีถึง 1 ปีครึ่ง)
  • หลักสูตรภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ

ช่องทางการติดต่อ

คุณศศิธร นาคขาว    หมายเลขโทรศัพท์: 02 – 5523500-9 ต่อ 655  และ 084- 7175050

งานรับสมัคร โทร 0-2552-3500-9 ต่อ 112 , 113

 

Scroll to Top