สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน

     หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน เปิดขึ้นในครั้งนี้ จะเป็นการทบทวนงานวารสารศาสตร์เพื่อสังคม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบัน ด้วยนวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวนที่สามารถคลี่คลายและชี้แจงความเป็นจริงให้สังคมได้รับรู้ได้รับทราบ  สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวนจะมีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งของสื่อสารมวลชนเป็นทั้งเครื่องชี้วัด และปัจจัยที่นำไปสู่ เสรีภาพในการสื่อสาร (Freedom of Expression) และการพัฒนาความสามารถและคุณภาพของสื่อ (Development of Media) ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมประชาธิปไตย ข่าวเชิงสืบสวนถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญของสื่อมวลชนในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนพิทักษ์รักษาสิทธิของประชาชนในการรับรู้ ข้อมูล ตรวจสอบ และ วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่กระทบกับผลประโยชน์สาธารณะ ดังนั้นการสื่อข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน จึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและสามารถนำเบื้องลึกเบื้องหลังที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่เคยถูกหมกเม็ด ซ่อนงำไว้เพื่อประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มาเปิดเผยให้ประชาชนเข้าใจ มองสภาพการณ์ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น

          หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนและผู้สอนจะดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านทางเว็บไซต์ โดยใช้ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนในการดำเนินกิจกรรมการเรียนได้ครบถ้วน ผู้เรียนและผู้สอนจะดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านทางระบบบริหารจัดการเรียนการสอน LMS (Learning Management System )  อีกด้วย จึงทำให้ผู้เรียนในหลักสูตรนี้มีความเป็นอิสระและสะดวกต่อการเข้าเรียน ผู้เรียนอาจนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจในอาชีพด้านนี้และผู้ประกอบอาชีพด้านนี้อยู่แล้วที่ต้องการเข้าเรียนเพื่อได้รับปริญญารองรับในวิชาชีพที่ประกอบนี้ รวมทั้งภาคประชาชนที่สนใจในปัจจุบันก็สามารถเรียนได้เพื่อเป็นสื่อของภาคประชาชน และในปัจจุบันทุกคนสามารถเป็นสื่อพลเมือง (citizen media) ได้  วิชาการในด้านนี้จึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น และใช้ประกอบอาชีพได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสังคมในยุคปัจจุบัน  

จุดเด่นสาขาวิชา

      เป็นหลักสูตรที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั่วไป สอดคล้องกับทุวิชาชีพที่ต้องการเรียนรู้ถึงการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมที่มีความยุติธรรม ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน แต่ในชีวิตจริงมักมีเหตุการณ์ที่เอาเปรียบและฉกฉวยผลประโยชน์ ดังนั้นการเรียนรู้ในสาขาวิชานี้จะทำให้ได้บุคลากรที่จะออกไปพัฒนาสังคมให้มีความถูกต้องและมีความยุติธรรมร่วมกันในสังคม เกลียดการทุจริตคดโกง เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของหน่วยงานและสังคม นอกจากนี้ผู้ที่จบ ปวส. สามารถเทียบโอนได้ หรือมีงานทำแล้วก็สามารถนำประสบการณ์มาเทียบโอนได้เช่นกัน

โครงสร้างหลักสูตร

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน
ภาษาอังกฤษ:
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):นิเทศศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน)
ชื่อย่อ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :B.A. (Investigative Communication)
หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

(12)

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(6)

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

(6)

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

(6)

2. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพ84

2.1 วิชาเอกบังคับ

(48)

2.4 วิชาเอกเลือก

(36)

3.หมวดวิชาเลือกเสรี6

คณาจารย์

กลุ่มที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร

ผู้ที่ทำงานแล้ว และต้องการปรับคุณวุฒิในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรีที่สอง       

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– นักนิเทศศาสตร์และสื่อมวลชนทั้งในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน                                
– นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ เจ้าของธุรกิจสื่ออิสระ   
– ผู้ผลิตสื่อและเนื้อหาด้านนิเทศศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์                    
– บุคลากรสายทหาร ตำรวจ นักปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. กทม.       
– หน่วยข่าวกรองทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
– นักสืบเอกชน ผู้ไกล่เกลี่ยและเจรจาต่อรอง   
– บุคลากรสายการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน
– นักการค้านักธุรกิจการลงทุน

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

  • ตลอดหลักสูตร 138,000 บาท 

รูปแบบการเรียนการสอน

-ภาคพิเศษ เรียนระบบทางไกล แบบ บล็อกคอส

กิจกรรมของหลักสูตรที่น่าสนใจ

ช่องทางการติดต่อ

– ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ 081 404 2002
– อ.เพียงกมล เกิดสมศรี 089 501 8989

อยากไปเรียนเมืองจีน…ไม่ต้องบินไกล มาเรียนที่นี่ มหาวิทยาลัยเกริก

เรียนภาษาจีน โดยใช้ภาษาจีนเรียน + สาขาวิชาและทักษะวิชาชีพ
Scroll to Top