สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน

     หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน เปิดขึ้นในครั้งนี้ จะเป็นการทบทวนงานวารสารศาสตร์เพื่อสังคม เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยในปัจจุบัน ด้วยนวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวนที่สามารถคลี่คลายและชี้แจงความเป็นจริงให้สังคมได้รับรู้ได้รับทราบ  สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวนจะมีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งของสื่อสารมวลชนเป็นทั้งเครื่องชี้วัด และปัจจัยที่นำไปสู่ เสรีภาพในการสื่อสาร (Freedom of Expression) และการพัฒนาความสามารถและคุณภาพของสื่อ (Development of Media) ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมประชาธิปไตย ข่าวเชิงสืบสวนถือเป็นเครื่องมือที่สำคัญของสื่อมวลชนในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนพิทักษ์รักษาสิทธิของประชาชนในการรับรู้ ข้อมูล ตรวจสอบ และ วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ที่กระทบกับผลประโยชน์สาธารณะ ดังนั้นการสื่อข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน จึงเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังและสามารถนำเบื้องลึกเบื้องหลังที่เป็นข้อเท็จจริงเป็นสิ่งที่เคยถูกหมกเม็ด ซ่อนงำไว้เพื่อประโยชน์ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง มาเปิดเผยให้ประชาชนเข้าใจ มองสภาพการณ์ได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้น

          หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ต ผู้เรียนและผู้สอนจะดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านทางเว็บไซต์ โดยใช้ระบบบริหารจัดการเรียนการสอนในการดำเนินกิจกรรมการเรียนได้ครบถ้วน ผู้เรียนและผู้สอนจะดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนผ่านทางระบบบริหารจัดการเรียนการสอน LMS (Learning Management System )  อีกด้วย จึงทำให้ผู้เรียนในหลักสูตรนี้มีความเป็นอิสระและสะดวกต่อการเข้าเรียน ผู้เรียนอาจนักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจในอาชีพด้านนี้และผู้ประกอบอาชีพด้านนี้อยู่แล้วที่ต้องการเข้าเรียนเพื่อได้รับปริญญารองรับในวิชาชีพที่ประกอบนี้ รวมทั้งภาคประชาชนที่สนใจในปัจจุบันก็สามารถเรียนได้เพื่อเป็นสื่อของภาคประชาชน และในปัจจุบันทุกคนสามารถเป็นสื่อพลเมือง (citizen media) ได้  วิชาการในด้านนี้จึงมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น และใช้ประกอบอาชีพได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสังคมในยุคปัจจุบัน  

จุดเด่นสาขาวิชา

      เป็นหลักสูตรที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ทั่วไป สอดคล้องกับทุวิชาชีพที่ต้องการเรียนรู้ถึงการดำรงชีวิตของผู้คนในสังคมที่มีความยุติธรรม ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน แต่ในชีวิตจริงมักมีเหตุการณ์ที่เอาเปรียบและฉกฉวยผลประโยชน์ ดังนั้นการเรียนรู้ในสาขาวิชานี้จะทำให้ได้บุคลากรที่จะออกไปพัฒนาสังคมให้มีความถูกต้องและมีความยุติธรรมร่วมกันในสังคม เกลียดการทุจริตคดโกง เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของหน่วยงานและสังคม นอกจากนี้ผู้ที่จบ ปวส. สามารถเทียบโอนได้ หรือมีงานทำแล้วก็สามารถนำประสบการณ์มาเทียบโอนได้เช่นกัน

โครงสร้างหลักสูตร

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน
ภาษาอังกฤษ:
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):นิเทศศาสตรบัณฑิต (นวัตกรรมการสื่อสารการสืบสวนสอบสวน)
ชื่อย่อ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :B.A. (Investigative Communication)
หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

(12)

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(6)

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

(6)

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

(6)

2. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพ
84

2.1 วิชาเอกบังคับ

(48)

2.4 วิชาเอกเลือก

(36)

3.หมวดวิชาเลือกเสรี
6

คณาจารย์

กลุ่มที่มีความสอดคล้องกับหลักสูตร

ผู้ที่ทำงานแล้ว และต้องการปรับคุณวุฒิในระดับปริญญาตรี หรือปริญญาตรีที่สอง       

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

– นักนิเทศศาสตร์และสื่อมวลชนทั้งในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจเอกชน                                
– นักข่าว นักหนังสือพิมพ์ เจ้าของธุรกิจสื่ออิสระ   
– ผู้ผลิตสื่อและเนื้อหาด้านนิเทศศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์                    
– บุคลากรสายทหาร ตำรวจ นักปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. กทม.       
– หน่วยข่าวกรองทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  
– นักสืบเอกชน ผู้ไกล่เกลี่ยและเจรจาต่อรอง   
– บุคลากรสายการศึกษาทางด้านนิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน
– นักการค้านักธุรกิจการลงทุน

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

  • ตลอดหลักสูตร 138,000 บาท 

รูปแบบการเรียนการสอน

-ภาคพิเศษ เรียนระบบทางไกล แบบ บล็อกคอส

กิจกรรมของหลักสูตรที่น่าสนใจ

ช่องทางการติดต่อ

– คุณ ลัดดาวัลย์ นิและ เลขานุการหลักสูตร 02 973 6738, 087 677 5783
– ดร.เสกสรรณ ประเสริฐ 081 404 2002
– อ.เพียงกมล เกิดสมศรี 089 501 8989

Scroll to Top