สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาองค์การเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จัดระบบการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียน คือ เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์หรือเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ มีการวางแผนการเรียนและกำหนดระยะเวลาเรียนให้กับนักศึกษาเป็นรายบุคคล ผู้เรียนสามารถทราบระยะเวลาและแผนการเรียนได้อย่างชัดเจน การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้กับแนวปฏิบัติจริงของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสายวิชาการและวิชาชีพตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและพัฒนาธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อความรับผิดชอบทางสังคม
จุดเด่นสาขาวิชา

โครงสร้างรายวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Arts Program in Business Chinese
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย):ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Bachelor of Arts (Business Chinese)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :B.A. (Business Chinese)

มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต ประกอบด้วย

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

(12)

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(6)

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

(6)

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

(6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ87

2.1 วิชาเฉพาะด้าน

(63)

2.1.1 ทักษะภาษา

(48)

2.1.2 สาระความรู้

(15)

2.2 วิชาเลือก

(24)
3.หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า6

หลักสูตรเหมาะกับใคร​

นักบริหาร ผู้มีประสบการณ์ทำงาน หรือผู้ที่มีความสนใจในศาสตร์ด้านการจัดการ เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรสมัยใหม่ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

รูปแบบการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเกริก มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อม รองรับต่อการแข่งขันทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก จึงได้นำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกลุ่มคนทำงานในนามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์) โดยผู้เรียนสามารถเลือกโปรแกรมการเรียนได้ดังนี้

 

 โปรแกรมเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ใช้ระยะเวลาเรียน 2  ปีครึ่ง (8 ภาคเรียน)
 โปรแกรมเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปีครึ่ง (12 ภาคเรียน)

 

การจัดการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์) ได้รับการเห็นชอบและการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)กระทรวงศึกษาธิการ และการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)เรียบร้อยแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษามีศักดิ์และสิทธิ์ในปริญญา สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

อาชีพที่รองรับ

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และเป็นผู้ประกอบการหรือทำธุรกิจส่วนตัว ได้แก่

 1. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (Office Administrator) ของหน่วยงานรัฐบาล เช่น
   • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
   • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
   • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   • เจ้าหน้าที่ธุรการ
 2. พนักงานสำนักงาน (Officer) ของรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร องค์กรต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ  เช่น
   • พนักงานฝ่ายบริหาร
   • พนักงานฝ่ายวางแผนและพัฒนา
   • พนักงานฝ่ายการผลิต
   • พนักงานฝ่ายบุคลากร
   • พนักงานฝ่ายการตลาด
 3. เลขานุการ (Secretary)
   • พนักงานทั่วไป (Staff) ของหน่วยงานต่างๆ
   • พนักงานธุรการ
   • พนักงานฝ่ายต้อนรับ
   • พนักงานฝ่ายบริการ
 4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Administrative Officer)
 5. ระดับหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย/ผู้จัดการ
 6. ครู (Teacher) อาจารย์ (Lecturer) หรือบุคลากรทางการศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ
 7. ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SME Entrepreneur) เจ้าของกิจการหรือธุรกิจส่วนตัว
และสามารถศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นในสาขาวิชาต่างๆ ที่รับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เพื่อเปิดโอกาสให้ประกอบอาชีพอื่นๆ ได้นอกเหนือจากอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร​

 • เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดหลักสูตร  218,000 บาท
 • เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ตลอดหลักสูตร  230,400 บาท

ส่วนลด

 • จ่ายครั้งเดียวลด 20% /ภาคการศึกษา
 • แบ่งชำระลด 10% แบ่งได้ 3 งวด/ภาคการศึกษา

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ติดต่อคณะ

Contact Form TH

Address

เลขที่ 3 ถนนรามอินทรา
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220

 

 

E-Mail

maneesongair@hotmail.com

Phone

+88177888 xxxxxxxx
+88177888 xxxxxxxx

ช่องทางการติดต่อ

มหาวิทยาลัยเกริก : เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

 สายตรง 02-973-6743 โทรสาร.0-2973-6743

 081-726-3250 ผู้อำนวยการหลักสูตร

 ex-bam@email.krirk.ac.th

สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มุ่งเน้นหลักสูตรที่ทันสมัยสอดคล้องกับแนวทางการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาองค์การเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จัดระบบการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียน คือ เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์หรือเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ มีการวางแผนการเรียนและกำหนดระยะเวลาเรียนให้กับนักศึกษาเป็นรายบุคคล ผู้เรียนสามารถทราบระยะเวลาและแผนการเรียนได้อย่างชัดเจน การจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้กับแนวปฏิบัติจริงของคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสายวิชาการและวิชาชีพตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและพัฒนาธุรกิจอย่างมีจิตสำนึกต่อความรับผิดชอบทางสังคม

โครงสร้างหลักสูตร

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Arts Program in Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการ)
ชื่อย่อ (ไทย):ศศ.บ. (การจัดการ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Bachelor of Arts (Management)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :B.A. (Management)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มีจำนวนหน่วยกิตรวม 120 หน่วยกิต ประกอบด้วย

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

(12)

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(6)

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

(6)

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

(6)

2. หมวดวิชาเฉพาะ69

2.1 วิชาเอกบังคับ

(45)

2.2 วิชาเอกเลือก

(24)

3. หมวดวิชาโท15
4.หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า6

คณาจารย์

ใครเหมาะที่จะเรียน

นักบริหาร ผู้มีประสบการณ์ทำงาน หรือผู้ที่มีความสนใจในศาสตร์ด้านการจัดการ เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรสมัยใหม่ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และเป็นผู้ประกอบการหรือทำธุรกิจส่วนตัว ได้แก่
 1. เจ้าหน้าที่สำนักงาน (Office Administrator) ของหน่วยงานรัฐบาล เช่น
   • เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
   • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
   • เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
   • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   • เจ้าหน้าที่ธุรการ
 2. พนักงานสำนักงาน (Officer) ของรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร องค์กรต่างประเทศ หรือองค์กรระหว่างประเทศ  เช่น
   • พนักงานฝ่ายบริหาร
   • พนักงานฝ่ายวางแผนและพัฒนา
   • พนักงานฝ่ายการผลิต
   • พนักงานฝ่ายบุคลากร
   • พนักงานฝ่ายการตลาด
 3. เลขานุการ (Secretary)
   • พนักงานทั่วไป (Staff) ของหน่วยงานต่างๆ
   • พนักงานธุรการ
   • พนักงานฝ่ายต้อนรับ
   • พนักงานฝ่ายบริการ
 4. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Administrative Officer)
 5. ระดับหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย/ผู้จัดการ
 6. ครู (Teacher) อาจารย์ (Lecturer) หรือบุคลากรทางการศึกษา ในสถาบันการศึกษาต่างๆ
 7. ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและเล็ก (SME Entrepreneur) เจ้าของกิจการหรือธุรกิจส่วนตัว
และสามารถศึกษาต่อในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นในสาขาวิชาต่างๆ ที่รับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ เพื่อเปิดโอกาสให้ประกอบอาชีพอื่นๆ ได้นอกเหนือจากอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ตลอดหลักสูตร  218,000 บาท

เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ตลอดหลักสูตร  230,400 บาท

ส่วนลด

 • จ่ายครั้งเดียวลด 20% /ภาคการศึกษา
 • แบ่งชำระลด 10% แบ่งได้ 3 งวด/ภาคการศึกษา

รูปแบบการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยเกริก มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อม รองรับต่อการแข่งขันทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก จึงได้นำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกลุ่มคนทำงานในนามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์) โดยผู้เรียนสามารถเลือกโปรแกรมการเรียนได้ดังนี้

 โปรแกรมเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ใช้ระยะเวลาเรียน 2  ปีครึ่ง (8 ภาคเรียน)
 โปรแกรมเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปีครึ่ง (12 ภาคเรียน)

การจัดการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์) ได้รับการเห็นชอบและการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)กระทรวงศึกษาธิการ และการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)เรียบร้อยแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษามีศักดิ์และสิทธิ์ในปริญญา สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

ช่องทางการติดต่อ

มหาวิทยาลัยเกริก : เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพฯ 10220

 สายตรง 02-973-6743 โทรสาร.0-2973-6743

 081-726-3250 ผู้อำนวยการหลักสูตร

 ex-bam@email.krirk.ac.th

นักบริหาร ผู้มีประสบการณ์ทำงาน หรือผู้ที่มีความสนใจในศาสตร์ด้านการจัดการ เพื่อนำไปปรับใช้กับองค์กรสมัยใหม่ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อยากไปเรียนเมืองจีน…ไม่ต้องบินไกล มาเรียนที่นี่ มหาวิทยาลัยเกริก

เรียนภาษาจีน โดยใช้ภาษาจีนเรียน + สาขาวิชาและทักษะวิชาชีพ
Scroll to Top