สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

จุดเด่นสาขาวิชา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในการติดต่อสื่อสาร เพื่อสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

โครงสร้างรายวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Arts Program in English
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ไทย):ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Bachelor of Arts (English)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :B.A. (English)

มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต ประกอบด้วย

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

(12)

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(6)

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

(6)

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

(6)

2. หมวดวิชาเฉพาะ105

2.1 วิชาแกน

(15)

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

(60)

2.3วิชาเลือก

(15)

2.4 วิชาเอกอื่น

(15)

3.หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า6

คณาจารย์
หลักสูตรเหมาะกับใคร​

ผู้ที่สนใจทางด้านภาษาอังกฤษ หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ

รูปแบบการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

อาชีพที่รองรับ

 • มัคคุเทศก์
 • นักแปล/ล่าม
 • ผู้บริหารงานลูกค้า
 • บุคลากรในธุรกิจสายการบิน
 • บุคลากรในธุรกิจระหว่างประเทศ
 • บุคลากรในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
 • ครู อาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
 • บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์และกระทรวงการต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร​

ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ช่องทางการติดต่อ

 • E-mail:englishkrirk1970@gmail.com
 • Facebook: สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
 • Twitter: @EnglishKrirk
 • Telephone no.: 02-552-3500, 02-970-5820

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

จุดเด่นสาขาวิชา

สาขาวิชาภาษาอังกฤษมุ่งเน้นที่การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาในการติดต่อสื่อสาร เพื่อสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาและสามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต

โครงสร้างรายวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Arts Program in English
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อย่อ (ไทย):ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Bachelor of Arts (English)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :B.A. (English)
มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 141 หน่วยกิต ประกอบด้วย
หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

(12)

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(6)

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

(6)

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

(6)

2. หมวดวิชาเฉพาะ105

2.1 วิชาแกน

(15)

2.2 วิชาเฉพาะด้าน

(60)

2.3วิชาเลือก

(15)

2.4 วิชาเอกอื่น

(15)

3.หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า6

คณาจารย์

หลักสูตรเหมาะกับใคร

ผู้ที่สนใจทางด้านภาษาอังกฤษ หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • มัคคุเทศก์
 • นักแปล/ล่าม
 • ผู้บริหารงานลูกค้า
 • บุคลากรในธุรกิจสายการบิน
 • บุคลากรในธุรกิจระหว่างประเทศ
 • บุคลากรในธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
 • ครู อาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษาด้านภาษาอังกฤษ
 • บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์และกระทรวงการต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ภาคการศึกษาละ 30,000 บาท

รูปแบบการเรียนการสอน

จัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ช่องทางการติดต่อ

 • E-mail:englishkrirk1970@gmail.com
 • Facebook: สาขาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก
 • Twitter: @EnglishKrirk
 • Telephone no.: 02-552-3500, 02-970-5820

อยากไปเรียนเมืองจีน…ไม่ต้องบินไกล มาเรียนที่นี่ มหาวิทยาลัยเกริก

เรียนภาษาจีน โดยใช้ภาษาจีนเรียน + สาขาวิชาและทักษะวิชาชีพ
Scroll to Top