หลักสูตรได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 1/2561   วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561   

 

จุดเด่นของหลักสูตร

       Public management and private management are two closely related disciplines of social science. Ph.D. Program in Public and Private Management offers the opportunity for students with an enthusiasm for learning to gain the highest level of professional qualification available in business, government, and nonprofit sectors, who would have the skills, understanding, and perspective to move among those sectors effectively. Also, it develops Ph.D. students who challenge conventional wisdom and advance knowledge through innovative management theory and empirical research leading to publications in top journals.

       Ph.D. Program is small size allows for close interaction between students and Ph.D. Program. So we can spend more time to emphasizing student engagement in research throughout their time in the degree program, Ph.D. Program mentoring, Ph.D. Program-student collaboration in research, and a strong multidisciplinary perspective that provides students with the theoretical and methodological depth needed to pursue dissertation research.

       Ph.D. Program comprises a short taught coursework followed by a longer research phase. The taught component is designed to ensure that student gain the in-depth knowledge of the underlying theories of public and private management and techniques used in modern social science research. The research phase, Ph.D. Program aims at developing students and abilities to produce an original and independent contribution to the further development of public and private management field of research. In particular, this includes knowledge of the state of research, the competence to identify connections with related fields of research, the ability to appropriately apply research methods in the field of the thesis, and the ability to write scientific papers

โครงสร้างรายวิชา

หมวดวิชา หน่วยกิต
1.หมวดวิชาวิชาบังคับ 16
2.หมวดวิชาเลือก 4
2.1 กลุ่มวิชาวิจัย
2.2 กลุ่มวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
3.หมวดวิทยานิพนธ์  45

แผนการเรียน

ชั้นปี ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 3
รายวิชา หน่วยกิต รายวิชา หน่วยกิต รายวิชา หน่วยกิต
1 ศศ661201 4 ศศ661203 4 ศศ661204 4
ศศ661202 4 วิชาเลือก 2 วิชาเลือก 2
รวม 8 รวม 6 รวม 6
2 วิทยานิพนธ์ 1 7 วิทยานิพนธ์ 2 7 วิทยานิพนธ์ 3 7
รวม 7 รวม 7 รวม 7
3 วิทยานิพนธ์ 4 8 วิทยานิพนธ์ 5 8 วิทยานิพนธ์ 6 8
รวม 8 รวม 8 รวม 8

คณาจารย์

หลักสูตรเหมาะกับใคร

  1. นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย
  2. ผู้บริหารในองค์การภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ
  3. ผู้ประกอบการ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. Lecturers or academics or Researcher at the university
  2. Executives in the public and private sector
  3. Professionals or Consultant in public and private organization
  4. Entrepreneur

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 620,000 บาท

มีส่วนลดสำหรับบุคคลภายนอก 10%   คิดเป็นอัตราค่าเล่าเรียนทั้งสิ้น  558,000 บาท

มีส่วนลดสำหรับศิษย์เก่า         20%   คิดเป็นอัตราค่าเล่าเรียนทั้งสิ้น  496,000 บาท

แบ่งชำระ 7 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ จำนวนเงิน (บาท)
ส่วนลด 10% ส่วนลด 20%
ภาคการศึกษาที่ 1 80,000 80,000
ภาคการศึกษาที่ 2 80,000 80,000
ภาคการศึกษาที่ 3 80,000 80,000
ก่อนสอบวัดคุณสมบัติ 80,000 40,000
ก่อนสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 80,000 80,000
ก่อนสอบตัวเล่มวิทยานิพนธ์ 80,000 80,000
วันแจ้งจบ 78,000 56,000
รวม 558,000 496,000

ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 620,000 บาท

          มีส่วนลดสำหรับบุคคลภายนอก 10%   คิดเป็นอัตราค่าเล่าเรียนทั้งสิ้น  558,000 บาท

          มีส่วนลดสำหรับศิษย์เก่า         20%   คิดเป็นอัตราค่าเล่าเรียนทั้งสิ้น  496,000 บาท

        แบ่งชำระ 7 ครั้ง ดังนี้

 ครั้งที่

จำนวนเงิน  (บาท)          

ส่วนลด 10%

ส่วนลด 20%

ภาคการศึกษาที่ 1

80,000

80,000

ภาคการศึกษาที่ 2

80,000

80,000

ภาคการศึกษาที่ 3

80,000

80,000

ก่อนสอบวัดคุณสมบัติ

80,000

40,000

ก่อนสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์

80,000

80,000

ก่อนสอบตัวเล่มวิทยานิพนธ์

80,000

80,000

วันแจ้งจบ

78,000

56,000

รวม

558,000

496,000

รูปแบบการเรียนการสอน

  1. จัดการศึกษาแบบเต็มเวลาในระบบไตรภาค แต่ละภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ อย่างน้อย 9 ภาคการศึกษา และมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตรไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
  2. เป็นแผนการศึกษาแบบ 2.1 ที่เน้นการวิจัย โดยทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชา จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 65 หน่วยกิต

ช่องทางการติดต่อ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

Doctor of Philosophy Program in Public and Private Management

ชั้น3 อาคาร ดร.สุวรรณี มหาวิทยาลัยเกริก

Facebook: PhD การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

Office Tel: 02 9706407  02 5523500-9 ext 655/660

Mobile Tel: 084 717 5050

อยากไปเรียนเมืองจีน…ไม่ต้องบินไกล มาเรียนที่นี่ มหาวิทยาลัยเกริก

เรียนภาษาจีน โดยใช้ภาษาจีนเรียน + สาขาวิชาและทักษะวิชาชีพ
Scroll to Top