หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

          สาระสำคัญของยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในช่วงเวลาปฏิรูปประเทศที่สำคัญทั้งเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมานำทางในการพัฒนาประเทศพร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศเข้มแข็ง ทั้งเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ผลกระทบของสถานการณ์ภายนอกที่มีต่อการพัฒนาหลักสูตร จึงได้มีการพัฒนาหลักสูตรที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับการดำเนินธุรกิจการสื่อสารให้กับองค์กรหน่วยงานต่างๆ ของไทย ตลอดจนสามารถแข่งขันและขยายโอกาสให้ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทางด้านการสื่อสารที่มีความรอบรู้ทางวิชาการ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ วางแผนและกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารสำหรับธุรกิจต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถใช้เหตุผลและวิจารณญาณในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ และมีศักยภาพในการบูรณาการความรู้และพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงานทั้งด้านวิชาชีพและวิชาการ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร จึงเป็นหลักสูตรที่พร้อมในการสร้างมหาบัณฑิตที่จะได้ทำงานในตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรหน่วยงานนส้งคมอย่างแท้จริง

จุดเด่นสาขาวิชา

          เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนจะมีวิสัยทัศน์ทางการสื่อสารที่สามารถมองการสื่อสารที่มีอยู่ในสังคมแทบทุกประเภทของการสื่อสารว่าเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยปัจจัยใด มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรและมีผลต่อกลุ่มเป้าหมายของการสื่อสารนั้นอย่างไร ทำให้สามารถมองเห็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อการสื่อสารนั้นได้เด่นชัดมากขึ้นในเกิดขึ้นในสังคม  และหลักสูตรนี้ใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 1 ปี 2 เทอม

โครงสร้างรายวิชา

เรียนทั้งหมด 36 หน่วยกิต                                                                                               

          2.1 แผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)                                                                                         
                     – หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                         ไม่นับหน่วยกิต                                                           
                     – หมวดวิชาแกน                                        12 หน่วยกิต                                                                      
                     – หมวดวิชาเอก                                           9 หน่วยกิต      
                     – หมวดวิชาเอกเลือก                                  3 หน่วยกิต            
                     – ทำวิทยานิพนธ์                                       12 หน่วยกิต                                                      

          2.2 แผน ข (ทำการค้นคว้าอิสระ)                                                                                                                 
                    – หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                          ไม่นับหน่วยกิต                                                               
                    – หมวดวิชาแกน                                         12 หน่วยกิต                                                                  
                    – หมวดวิชาเอก                                            9 หน่วยกิต                                                                       
                    – หมวดวิชาเอกเลือก                                    9 หน่วยกิต     
                    – ทำการค้นคว้าอิสระ                                    6 หน่วยกิต 

คณาจารย์

กลุ่มเป้าหมายที่สอดคล้องกับหลักสูตร

ผู้ที่ทำงานแล้ว และต้องการปรับคุณวุฒิในระดับปริญญาโท หรือปริญญาโทใบที่สอง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

     – นักบริหารจัดการสื่อสารมวลชน                                                                                                
     – ผู้บริหารข้อมูลด้านการสื่อสารการตลาดและการสื่อสารแบรนด์สินค้า                                 
     – ผู้บริหารข้อมูลด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารสมัยใหม่ และด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารผ่านสื่อดั้งเดิมและสื่อใหม่อย่างมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยงานภาคราชการและภาคธุรกิจเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย การกีฬา การท่องเที่ยวและการใช้สื่อใหม่ในการสื่อสาร
     – นักบริหารจัดการด้านการสร้างสรรค์งานสื่อสารมวลชน                                                           
     – นักบริหารจัดการสื่อใหม่และนวัตกรรม
     – ผู้บริหารข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา   
     – ผู้บริหารข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต
     – ผู้บริหารข้อมูลด้านอุตสาหกรรมอัจฉริยะ       
     – ผู้บริหารข้อมมูลด้านการกีฬา การท่องเที่ยว ความบันเทิง

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ตลอดหลักสูตร 150,000 บาท

รูปแบบการเรียนการสอน

– ภาคพิเศษ เรียนในชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยวันเสาร์-อาทิตย์ แบบ บล็อกคอส

ช่องทางการติดต่อ

  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

   อีเมล commarts@krirk.ac.th

   Facebook Official: Nitade Krirk

   โทรศัพท์

   • ผศ.ดร.พจนาธูปแก้ว 081 866 0169
   • ผศ.มุทิตา อารยะเศรษฐากร 081 912 1682 
   • ติดต่อศูนย์รับสมัครฯ : 02-5523500-9 ต่อ 112,113 หรือ 065-654 6185, 065-654 6189

อยากไปเรียนเมืองจีน…ไม่ต้องบินไกล มาเรียนที่นี่ มหาวิทยาลัยเกริก

เรียนภาษาจีน โดยใช้ภาษาจีนเรียน + สาขาวิชาและทักษะวิชาชีพ
Scroll to Top