สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

ผลงานอาจารย์
รับชมผลงาน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิว่ามีคุณภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13 ที่เน้นการเป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษาไทย ภาษาศาสตร์ วรรณคดี และวัฒนธรรมไทย สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการสื่อสารในองค์กรและเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก ตลอดจนมีความพร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ

Previous slide
Next slide

รายละเอียดหลักสูตร

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรภาษาไทย

Scroll to Top