กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่ โดยมี รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดร.ฐิติพัฒน์ หิรัญนิธิธำรง และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์  เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ อาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก และการเปิดการเรียนการสอน เร็วๆนี้ 

กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักศึกษารุ่น 6-8 ณ โรงแรม SC Park   โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ เป็นประธาน และอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกำกับดูแลการจัดกิจกรรม ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย

Scroll to Top