กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักส …

ประชุมคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่ Read More »

กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการองค์ก …

กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่ Read More »

Scroll to Top