คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเกริก :: The Faculty Of Liberal Arts

โครงการศึกษาดูงานและการเข้าค่ายสารนิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ
Tuesday, 04.29.2014, 09:31am (GMT7)

โครงการศึกษาดูงานและการเข้าค่ายสารนิพนธ์ของนักศึกษา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2557 ณ บ้านสวนทรายทอง จังหวัดสมุทรสงคราม
admin


Copyright © 2553-2555 Krirk University. All rights reserved.