webmaster

“สะพานมิตรภาพกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทย-จีน”

“สะพานมิตรภาพกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทย-จีน” ค่ายสัมมนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563 สำนักกิจการนักศึกษา นำโดย ผศ. ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษาตัวแทนองค์การบริหารนักศึกษา คณะวิชา และชมรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกริก เป็นการส่งเสริมการสร้างภาวะผู้นำในการทำงานร่วมกัน และมีเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการพัฒนากระบวนการทำงานในการบริหารจัดการตามระบบและกลไกการทำงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างแรงกระตุ้นให้กับนักศึกษาในสถาบันเดียวกันให้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาระบบกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ นักศึกษาสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้กับตัวแทนนักศึกษา และเตรียมความพร้อม ในการทำงานด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้นำนักศึกษา มากกว่า 60 คน ณ มหาวิทยาลัยเกริก และรีสอร์ทบ้านป่าริมเขื่อน จังหวัดนครนายก ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี …

“สะพานมิตรภาพกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทย-จีน” Read More »

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกริก ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ———————————————————————การศึกษาภายใน ประกอบด้วยผศ.ดร. มงคล หวังสถิตวงษ์ ประธานกรรมการรศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า กรรมการผศ.ดร.พราม อินพรม กรรมการผศ.ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง กรรมการอ.ดร.ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น กรรมการและเลขานุการ—————————————————————–ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 อยู่ในระดับดี #มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

Scroll to Top