โครงการสัมมนาการบริหารการศึกษา “เรื่องภาวะผู้นำทางการบริหารทางการศึกษาของไทย ยุค VUCA WORLD”

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาการบริหารการศึกษา

“เรื่องภาวะผู้นำทางการบริหารทางการศึกษาของไทย ยุค VUCA WORLD”

ในวันที่ 9 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกริก เวลา 9.00 – 12.00 น.

โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ เป็นวิทยากร จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม

ตามวันและเวลาดังกล่าว

Scroll to Top