การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกริก ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
———————————————————————
การศึกษาภายใน ประกอบด้วย
ผศ.ดร. มงคล หวังสถิตวงษ์ ประธานกรรมการ
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า กรรมการ
ผศ.ดร.พราม อินพรม กรรมการ
ผศ.ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง กรรมการ
อ.ดร.ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น กรรมการและเลขานุการ
—————————————————————–
ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 อยู่ในระดับดี

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

43 thoughts on “การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย”

  1. -I am glad i got to find your THIS site. I have been examining out a few of your articles and its pretty stuff to read. I will surely bookmark your blog to make sure I could get an up to date post. You can find more info here 🙂 regards

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top