การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยเกริก ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 โดยมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
———————————————————————
การศึกษาภายใน ประกอบด้วย
ผศ.ดร. มงคล หวังสถิตวงษ์ ประธานกรรมการ
รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า กรรมการ
ผศ.ดร.พราม อินพรม กรรมการ
ผศ.ดร.สุวิมล วงศ์สิงห์ทอง กรรมการ
อ.ดร.ดาวพระศุกร์ ทองกลิ่น กรรมการและเลขานุการ
—————————————————————–
ทั้งนี้ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 อยู่ในระดับดี

#มหาวิทยาลัยเกริก #KrirkUniversity

Scroll to Top