สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นำยุค Disruption

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเกริก จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องบทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นำยุค Disruption โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกริก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการบรรยาย ในวันที่ 11 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 2300 เวลา 8.00 - 12.00 น. ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการตามวัน และเวลาที่ประกาศ

Scroll to Top