คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ได้รับรางวัลวัฒนธรรมธรรมธรณิน ระดับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านการส่งเสริมเด็กเยาวชนดีเด่น

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก ได้รับรางวัลวัฒนธรรมธรรมธรณิน ระดับสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ด้านการส่งเสริมเด็กเยาวชนดีเด่น จากองค์กรสภาสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย (เครือข่ายวัฒนธรรม ระดับสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) รางวัลนี้เป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติในการส่งเสริมและสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมเยาวชนให้มีจิตสาธารณะ เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมประเทศชาติ

The Faculty of Liberal Arts at Krirk University has been awarded the “Cultural Excellence Award in Higher Education for Outstanding Promotion of Youth” by the Council for the Preservation of Arts and Culture of Thailand (Cultural Network under the Council of Culture of Thailand, Department of Cultural Promotion). This award is being recognized and honors the institution for its efforts in promoting along with supporting children and youth to participate in various activities related to arts and culture, instilling moral values and ethics, and encouraging young people to develop a sense of public responsibility, benefiting the community and the nation.

格乐大学人文艺术学院获得了泰国艺术与文化保护委员会颁发的“高等教育中杰出青年文化推广奖”(泰国文化委员会下属的文化网络,文化推广部)。此奖项旨在表彰和赞誉本学院在促进和支持儿童与青年参与各种艺术与文化相关活动、灌输道德价值观和伦理道德、鼓励年轻人培养公共责任感,从而惠及社区和国家方面所做出的努力。

Scroll to Top