กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ นักศึกษารุ่น 6-8 ณ โรงแรม SC Park  


โดยมีประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ เป็นประธาน และอาจารย์ประจำหลักสูตร ร่วมกำกับดูแลการจัดกิจกรรม ดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย

Scroll to Top