หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่

จุดเด่นสาขาวิชา

 

เป็นหลักสูตรที่มุ่งบูรณาการศาสตร์ความรู้ ทุกแขนงที่มีความหลากหลาย ให้เกิดเป็นทฤษฎีใหม่ที่ก้าวล้ำต่อระบบการเปลี่ยนแปลงโลก
ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ใหม่ในการจัดการองค์การยุคใหม่ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้กับดุษฎีบัณฑิตเพื่อให้มีความเป็นนักวิชาการ
นักวิจัย นักบริหาร และมีลักษณะของผู้ประกอบการยุคใหม่

1. ชื่อหลักสูตรว่าง
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่
ภาษาอังกฤษ:Doctor of Philosophy in Modern Organizational Management
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ( การจัดการองค์การยุคใหม่ )
ชื่อย่อ (ไทย):ปร.ด. ( การจัดการองค์การยุคใหม่ )
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Doctor of Philosophy ( Modern Organizational Management )
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :Ph.D. ( Modern Organizational Management )

คณาจารย์

หลักสูตรเหมาะกับใคร

ผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา ( ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน กพ. และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา )

ผู้ที่รักความก้าวหน้าในทุกสาขาอาชีพ เพื่อการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน

ผู้บริหารทุกองค์กร ทุกระดับ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ผู้บริหารทุกองค์กร ทุกระดับ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

  2. ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์

  3. ผู้ที่เตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้บริหาร

  4. ผู้บริหารยุคใหม่

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

  • ตลอดหลักสูตร 555,000 บาท สามารถแบ่งชำระได้ 3 ปี

รูปแบบการเรียนการสอน

  • เรียนเฉพาะวันเสาร์

  • มีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด

ช่องทางการติดต่อ

ผศ.ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ (ผู้อำนวยการสำนักงานโครงการฯ ) โทร.0816555419

คุณวิธาวีร์ พรธนรัตนพงศ์ (อาจารย์ประจำหลักสูตร ) โทร. 0877847888 /0834116666

Scroll to Top