ประกาศนียบัตร
พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล (6 เดือน)

ผลิตบุคลากรสู่ตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างมีคุณภาพ

จุดเด่นสาขาวิชา

โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกริก พาคนเก่ง คนดี สู่ตลาดแรงงาน อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม เป็นสถาบันเอกชนชั้นนำในการผลิตบุคลากรสู่ตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างมีคุณภาพ  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล (6 เดือน) จะสามารถดูแลสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก ดูแลผู้สูงอายุ และช่วยเหลือบุคคลตามความต้องการขั้นพื้นฐาน ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ทั้งในสถานพยาบาลศูนย์เด็กเล็กศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและที่ชุมชน

โครงสร้างรายวิชา

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ดังนี้
(รวมไม่น้อยกว่า  45 หน่วยกิต)

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:ประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล (6 เดือน)
ภาษาอังกฤษ:Certificate Program for Nursing Assistant (6 Month)

คณาจารย์
คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • มีอายุ 17 ถึง 35 ปี (ทั้งเพศหญิง และเพศชาย)
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือปฏิบัติงาน
 • ไม่มีโรคเรื้อรังประจำตัว
 • มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีหนี้สิน และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

สามารถปฏิบัติงานผู้ช่วยพยาบาลประจำแผนกต่างๆ ในหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ดังนี้

 • แผนกผู้ป่วยใน (IPD.)
 • แผนกผู้ป่วยนอก (OPD.)
 • แผนกห้องผ่าตัด (OR.)
 • แผนกห้องฉุกเฉิน (ER.)
 • แผนกห้องคลอด (LR.)
 • แผนกกุมารเวช
 • แผนกศัลยกรรม
 • แผนกสูติ – นรีเวช
 • แผนก หู คอ จมูก
 • แผนกกายภาพบำบัด
 • แผนกอายุรกรรม (MED.)

รูปแบบการเรียนการสอน​

 • หลักสูตรภาคปกติจัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการ

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร​

 • ภาคปกติ เทอมละ 45,000 บาท (สามารถแบ่งจ่าย 3 งวดได้)
 • ภาคพิเศษ ตามมหาวิทยาลัยกำหนด

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ช่องทางการติดต่อ

งานรับสมัคร 

 • ผศ.ประเสริฐศักดิ์กายนาคา     โทรศัพท์ 094 324 9559     LINE ID: prsert99
 • คุณกานดา  สถิตย์พงษ์    โทรศัพท์ 080 916 4999  LINE ID:  gikja  

ประกาศนียบัตร
พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล (6 เดือน)

ผลิตบุคลากรสู่ตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างมีคุณภาพ

จุดเด่นสาขาวิชา

โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกริก พาคนเก่ง คนดี สู่ตลาดแรงงาน อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม เป็นสถาบันเอกชนชั้นนำในการผลิตบุคลากรสู่ตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างมีคุณภาพ  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล (6 เดือน) จะสามารถดูแลสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก ดูแลผู้สูงอายุ และช่วยเหลือบุคคลตามความต้องการขั้นพื้นฐาน ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ทั้งในสถานพยาบาลศูนย์เด็กเล็กศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและที่ชุมชน

โครงสร้างรายวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:ประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล (6 เดือน)
ภาษาอังกฤษ:Certificate Program for Nursing Assistant (6 Month)

หลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล มีรายละเอียด ดังนี้

หน่วยกิต
หลักสูตรประกาศนีบบัตรพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล45
- ภาคทฤษฎี 3 เดือน33
- ภาคปฏิบัติ 3 เดือน12

คณาจารย์

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
 • มีอายุ 17 ถึง 35 ปี (ทั้งเพศหญิง และเพศชาย)
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือปฏิบัติงาน
 • ไม่มีโรคเรื้อรังประจำตัว
 • มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีหนี้สิน และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

สามารถปฏิบัติงานผู้ช่วยพยาบาลประจำแผนกต่างๆ ในหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ดังนี้
 • แผนกผู้ป่วยใน (IPD.)
 • แผนกผู้ป่วยนอก (OPD.)
 • แผนกห้องผ่าตัด (OR.)
 • แผนกห้องฉุกเฉิน (ER.)
 • แผนกห้องคลอด (LR.)
 • แผนกกุมารเวช
 • แผนกศัลยกรรม
 • แผนกสูติ – นรีเวช
 • แผนก หู คอ จมูก
 • แผนกกายภาพบำบัด
 • แผนกอายุรกรรม (MED.)

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 45,000 บาท (สามารถผ่อนชำระได้)

รูปแบบการเรียนการสอน

 • หลักสูตรภาคปกติจัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการ

ความประทับใจระหว่างเรียน

ช่องทางการติดต่อ

งานรับสมัคร โทรศัพท์ 0-2552-3500-9 ต่อ 112, 113

 • ผศ.ประเสริฐศักดิ์กายนาคา     โทรศัพท์ 094 324 9559     LINE ID: prsert99
 • คุณกานดา  สถิตย์พงษ์           โทรศัพท์ 082 916 4999     LINE ID: gikja

อยากไปเรียนเมืองจีน…ไม่ต้องบินไกล มาเรียนที่นี่ มหาวิทยาลัยเกริก

เรียนภาษาจีน โดยใช้ภาษาจีนเรียน + สาขาวิชาและทักษะวิชาชีพ
Scroll to Top