สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

เพราะเราเป็นผู้นำทางด้านสาธารณสุขที่ทันสถานการณ์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) คณะศิลปศาสตร์ และโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเกริก ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นผู้นำด้านสาธารณสุข ที่มีการเรียนรู้จากปัญหา และสภาพการณ์จริง มุ่งพัฒนากำลังคนในระดับบริหาร ที่มีสมรรถนะในการเป็นผู้นำทีมงานสหวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ แบบองค์รวมและระบบบริการการดูแลสุขภาพทุกระดับด้วยจิตสำนึกการเอาใจใส่ เราเอื้อให้เกิดการพัฒนา เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ของประชากรได้อย่างพอเพียง และเป็นธรรมบนพื้นฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Public Health
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย):ส.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Bachelor of Public Health
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :B.P.H.

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ดังนี้
(รวมไม่น้อยกว่า  126 หน่วยกิต)

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

(12)

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(6)

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

(6)

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

(6)

2. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพ
90

2.1 วิชาเอกบังคับ

(12)

2.4 วิชาเอกเลือก

(12)

2.3 วิชาเอกบังคับทางสาธารณสุข

(42)

2.2 วิชาแกนทางสาธารณสุข

(24)

3.หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า
6

 • ผู้ที่สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย จากกระทรวงศึกษาธิการรับรอง

 • หลักสูตรภาคปกติจัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการ

สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ดังนี้

 • ผู้บริหารงานด้านสาธารณสุข
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
 • นักวิชาการและนักวิจัยด้านสาธารณสุข
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ

 • ภาคปกติ เทอมละ 35,000 บาท
 • ภาคพิเศษ ตามมหาวิทยาลัยกำหนด

งานรับสมัคร โทรศัพท์ 0-2552-3500-9 ต่อ 112, 113

 • ผศ.ประเสริฐศักดิ์กายนาคา     โทรศัพท์ 094 324 9559     LINE ID: prsert99
 • คุณสุกัญญา สวัสดิ์นที            โทรศัพท์ 080 405 4277

ประกาศนียบัตร
พนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล (6 เดือน)

ผลิตบุคลากรสู่ตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างมีคุณภาพ

จุดเด่นสาขาวิชา

โครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกริก พาคนเก่ง คนดี สู่ตลาดแรงงาน อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม เป็นสถาบันเอกชนชั้นนำในการผลิตบุคลากรสู่ตลาดแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมอย่างมีคุณภาพ  ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยการพยาบาล (6 เดือน) จะสามารถดูแลสุขภาพอนามัยเด็กเล็ก ดูแลผู้สูงอายุ และช่วยเหลือบุคคลตามความต้องการขั้นพื้นฐาน ในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ทั้งในสถานพยาบาลศูนย์เด็กเล็กศูนย์ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านและที่ชุมชน 

โครงสร้างรายวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:ประกาศนียบัตรพนักงานผู้ช่วยทางการพยาลาล (6 เดือน)
ภาษาอังกฤษ:Certificate Program for Nursing Assistant (6 Month)
จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ดังนี้ (รวมไม่น้อยกว่า  126 หน่วยกิต)
หน่วยกิต
หลักสูตรประกาศนีบบัตรพนักงานผู้ช่วยทางการพยาบาล
45
- ภาคทฤษฎี 3 เดือน
33
- ภาคปฏิบัติ 3 เดือน
12

คณาจารย์

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

 • มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นมัธยมศึกษาปีที่สามหรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอ’
 • อายุ 17 ถึง 35 ปี (ทั้งเพศหญิงและเพศชาย)
 • สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือปฏิบัติงาน
 • ไม่มีโรคเรื้อรังประจำตัว
 • มีความประพฤติเรียบร้อย ไม่มีหนี้สิน และไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

        สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ดังนี้

 • แผนกผู้ป่วยใน (IPD.)
 • แผนกผู้ป่วยนอก (OPD.)
 • แผนกห้องผ่าตัด (OR.)
 • แผนกห้องฉุกเฉิน (ER.)
 • แผนกห้องคลอด (LR.)
 • แผนกกุมารเวช
 • แผนกศัลยกรรม
 • แผนกสูติ – นรีเวช
 • แผนก หู คอ จมูก
 • แผนกกายภาพบำบัด
 • แผนกอายุรกรรม (MED.)

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 45,000 บาท (สามารถผ่อนชำระได้)

รูปแบบการเรียนการสอน

 • หลักสูตรภาคปกติจัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการ

ความประทับใจระหว่างเรียน

ช่องทางการติดต่อ

งานรับสมัคร โทรศัพท์ 0-2552-3500-9 ต่อ 112, 113
 • ผศ.ประเสริฐศักดิ์กายนาคา     โทรศัพท์ 094 324 9559     LINE ID: prsert99
 • คุณสุกัญญา สวัสดิ์นที            โทรศัพท์ 080 405 4277
Scroll to Top