สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

เพราะเราเป็นผู้นำทางด้านสาธารณสุขที่ทันสถานการณ์
จุดเด่นสาขาวิชา
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ภาคปกติ) คณะศิลปศาสตร์ และโครงการจัดตั้งคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยเกริก ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นผู้นำด้านสาธารณสุข ที่มีการเรียนรู้จากปัญหา และสภาพการณ์จริง มุ่งพัฒนากำลังคนในระดับบริหาร ที่มีสมรรถนะในการเป็นผู้นำทีมงานสหวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ แบบองค์รวมและระบบบริการการดูแลสุขภาพทุกระดับด้วยจิตสำนึกการเอาใจใส่ เราเอื้อให้เกิดการพัฒนา เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ ของประชากรได้อย่างพอเพียง และเป็นธรรมบนพื้นฐาน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติ สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
โครงสร้างรายวิชา
1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Public Health
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย):ส.บ.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Bachelor of Public Health
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :B.P.H.

จัดการศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 2558 ดังนี้
(รวมไม่น้อยกว่า  126 หน่วยกิต)

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

(12)

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(6)

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

(6)

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

(6)

2. หมวดวิชาเฉพาะวิชาชีพ
90

2.1 วิชาเอกบังคับ

(12)

2.4 วิชาเอกเลือก

(12)

2.3 วิชาเอกบังคับทางสาธารณสุข

(42)

2.2 วิชาแกนทางสาธารณสุข

(24)

3.หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า
6
คณาจารย์
หลักสูตรเหมาะกับใคร​
 • ผู้ที่สำเร็จมัธยมศึกษาตอนปลาย จากกระทรวงศึกษาธิการรับรอง
รูปแบบการเรียนการสอน
 • หลักสูตรภาคปกติจัดการเรียนการสอนในวันเวลาราชการ
อาชีพที่รองรับ
สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ดังนี้
 • ผู้บริหารงานด้านสาธารณสุข
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
 • นักวิชาการและนักวิจัยด้านสาธารณสุข
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ
ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร​
 • ภาคปกติ เทอมละ 35,000 บาท
 • ภาคพิเศษ ตามมหาวิทยาลัยกำหนด
กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ช่องทางการติดต่อ

งานรับสมัคร โทรศัพท์ 0-2552-3500-9 ต่อ 112, 113

 • ผศ.ประเสริฐศักดิ์กายนาคา     โทรศัพท์ 094 324 9559     LINE ID: prsert99
 • คุณสุกัญญา สวัสดิ์นที            โทรศัพท์ 080 405 4277

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

เป็นผู้นำทางด้านสาธารณสุขที่ทันสถานการณ์ 

จุดเด่นสาขาวิชา

        หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติและภาคพิเศษ) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขที่มีการเรียนรู้จากปัญหาและสภาพการณ์จริง มุ่งพัฒนากำลังคนในระดับบริหาร ที่มีสมรรถนะในการเป็นผู้นำทีมงานสหวิชาการ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพแบบองค์รวมและระบบบริการการดูแลสุขภาพทุกระดับ ด้วยจิตสำนึกการเอาใจใส่ เอื้อให้เกิดการพัฒนา เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพของประชากรได้อย่างพอเพียง และเป็นธรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

โครงสร้างหลักสูตร

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Master of Public Health Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย):ส.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Master of Public Health
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :M.P.H.

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น  2  แผนจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework : TQF) แผน (แบบ ก2) และ แผน ข ดังนี้  

องค์ประกอบหลักสูตรแผน ก 2 แผน ข
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิชาแกน

(12)

(9)

3. หมวดวิชาบังคับ

(6)

(18)

4. หมวดวิชาเลือก

(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต )

(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

5. วิทยานิพนธ์

(12)

-

6. สารนิพนธ์
-

(6)

คณาจารย์

หลักสูตรเหมาะกับใคร

ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) รับรอง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ดังนี้

 • ผู้บริหารงานด้านสาธารณสุข
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
 • นักวิชาการและนักวิจัยด้านสาธารณสุข
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

 • ประมาณ 150,000 บาท (สามารถแบ่งชำระได้)

รูปแบบการเรียนการสอน

 • หลักสูตรภาคปกติ จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ (สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 1 ปีถึง 1 ปีครึ่ง)
 • หลักสูตรภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ

ศิษย์เก่าดีเด่น

ช่องทางการติดต่อ

งานรับสมัคร โทร 0-2552-3500-9 ต่อ 112 , 113

 • ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา   เบอร์โทร 094 324 9559        LINE ID : prsert99

อยากไปเรียนเมืองจีน…ไม่ต้องบินไกล มาเรียนที่นี่ มหาวิทยาลัยเกริก

เรียนภาษาจีน โดยใช้ภาษาจีนเรียน + สาขาวิชาและทักษะวิชาชีพ
Scroll to Top