หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ

เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นในการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ให้มีทักษะการบริหารจัดการที่ดี ในองค์การทุกระดับ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจน ส่งเสริมทักษะภาวะผู้นำ ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะการใช้ศิลปะในการบริหารจัดการ และการสร้างวิสัยทัศน์ที่ดี เพื่อให้สามารถบริหารจัดการองค์การได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ

จุดเด่นสาขาวิชา

  1. พัฒนาทักษะภาวะผู้นำยุคใหม่ ควบคู่ไปกับการบริหารจัดการองค์การที่ดี ในยุคการเปลี่ยนแปลง
  2. มีการบริหารจัดการ การเรียนการสอนแบบบูรณาการ และมีรูปแบบการเรียนแบบ Block course เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบริหารจัดการเวลาได้ มีความคล่องตัว และสามารถเรียนจบได้ใน 1.2 ปี

โครงสร้างรายวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ
ภาษาอังกฤษ:Master of Art ( Organizational Management )
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ( การบริหารจัดการองค์การ )
ชื่อย่อ (ไทย):ศศ.ม. ( การบริหารจัดการองค์การ )
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Master of Art ( Organizational Management )
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :M.A. Master of Art ( Organizational Management )

คณาจารย์

หลักสูตรเหมาะกับใคร

  1. ผู้สำเร็จปริญญาตรีทุกสาขา ( ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงาน กพ. และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา )
  2. ผู้ที่รักความก้าวหน้าในทุกสาขาอาชีพ เพื่อการเลื่อนตำแหน่งหน้าที่การงาน
  3. ผู้บริหารทุกองค์กร ทุกระดับ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ผู้บริหารทุกองค์กร ทุกระดับ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
  2. ผู้บริหารทรัพยากรมนุษย์
  3. ผู้บริหารและนักบริหารจัดการองค์การยุคใหม่

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายประมาณ 139,000 บาท สามารถผ่อนชำระได้ (งวดแรก 19,000 บาท และอีก 12 งวด งวดละ 10,000 บาท)

รูปแบบการเรียนการสอน

  1. เรียนแบบ Block course ( เรียนทีละวิชา ) เฉพาะวันอาทิตย์
  2. มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างใกล้ชิด

ช่องทางการติดต่อ

Scroll to Top