หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

เป็นผู้นำทางด้านสาธารณสุขที่ทันสถานการณ์ 

จุดเด่นสาขาวิชา

        หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาคปกติและภาคพิเศษ และระบบออนไลน์) มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นผู้นำด้านสาธารณสุข ที่มีการเรียนรู้จากปัญหาและสภาพการณ์จริง มุ่งพัฒนากำลังคนในระดับบริหารที่มีสมรรถนะในการเป็นผู้นำทีมงานสหวิชาการเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพแบบองค์รวมและระบบ บริการการดูแลสุขภาพทุกระดับ ด้วยจิตสำนึกการเอาใจใส่ เอื้อให้เกิดการพัฒนา เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพของประชากรได้อย่างพอเพียง และเป็นธรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

โครงสร้างรายวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
ภาษาอังกฤษ:Doctor of Public Health Program (Health Promotion)
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิชาการส่งเสริมสุขภาพ)
ชื่อย่อ (ไทย):ส.ด. (วิชาการส่งเสริมสุขภาพ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Doctor of Public Health Program (Health Promotion)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :D.P.H. (Health Promotion)

        จัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework : TQF) หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการส่งเสริมสุขภาพ แผนแบบ 2 ดังนี้ (รวมไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต)

หมวดวิชาหน่วยกิต
แผนแบบ 2
รวมไม่น้อยกว่า 54 หน่วยกิต
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
2. หมวดวิชาแกน
8
3. หมวดวิชาบังคับ
7
4. หมวดวิชาเลือก ไม่น้อยกว่า
3
5. ดุษฎีนิพนธ์
36

คณาจารย์

หลักสูตรเหมาะกับใคร

        ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าด้านสุขภาพทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) รับรอง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ดังนี้

  • ผู้บริหารงานด้านสาธารณสุข
  • ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
  • นักวิชาการและนักวิจัยด้านสาธารณสุข/ นักวิจัยระบบนโยบายสุขภาพฯ
  • ผู้ปฏิบัติและผู้บริหารงานในอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

  • ประมาณ 650,000 บาท (สามารถแบ่งชำระได้)

รูปแบบการเรียนการสอน

  • หลักสูตรภาคปกติ จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ (สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 2 ปีครึ่งถึง 3 ปี)
  • หลักสูตรภาคพิเศษ และระบบทางไกลจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ

สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซอยรามอินทรา 1 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 www.krirk.ac.th

ศิษย์เก่าดีเด่น

ช่องทางการติดต่อ

งานรับสมัคร โทร 0-2552-3500-9 ต่อ 112, 113

  • ผศ.ประเสริฐศักดิ์กายนาคา เบอร์โทร 094 324 9559   LINE ID prsert99 
  • คุณสุกัญญา สวัสดิ์นที เบอร์โทร 080 405 4277

อยากไปเรียนเมืองจีน…ไม่ต้องบินไกล มาเรียนที่นี่ มหาวิทยาลัยเกริก

เรียนภาษาจีน โดยใช้ภาษาจีนเรียน + สาขาวิชาและทักษะวิชาชีพ
Scroll to Top