หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

          หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารจะเป็นการเรียนรู้และประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคนิคทางนวัตกรรมการสื่อสารและภาวะความเป็นผู้นำมาหลอมรวมกัน เพื่อนำเสนอเนื้อหาทั้งการสื่อสารในเชิงสังคม การสื่อสารในเชิงการเมืองการปกครอง และการสื่อสารเชิงธุรกิจการค้าและการลงทุน โดยในการสื่อสารเชิงสังคมนั้นจะมุ่งเน้นถึงกระบวนการและเทคนิควิธีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต รวมถึงการเผยแพร่และรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขกาย สุขใจ และอารมณ์ที่สมบูรณ์ ด้วยรูปแบบและวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม สำหรับในด้านการสื่อสารในเชิงการเมืองการปกครองที่สนับบสนุนระบอบประชาธิปไตยที่มีพื้นฐานมาจากแนวคิดที่เชื่อมั่นว่า คนเราทุกคนเป็นมนุษย์ที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี แต่ละคนมีคุณค่าความเป็นมนุษย์เท่าๆ กันและได้รับการปฏิบัติอย่างสมศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   และการสื่อสารเชิงธุรกิจนั้นเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการค้าและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนจากไทย และเพื่อเป็นศูนย์กลางการบูรณาการเครือข่ายในการสร้าง บ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการไทยด้านการค้าระหว่างประเทศ มุ่งเน้นถึงกระบวนการและเทคนิควิธีในการสื่อสารองค์การ การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา การสื่อการตลาด ตลอดจนแนวคิดและเทคนิคในการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องเรียนรู้ถึงหลักการสื่อสาร และแนวทางในเชิงปฏิบัติที่เหมาะสมให้มีศักยภาพด้านการสื่อสาร ทั้งด้านผู้ส่งสาร ด้านสร้างสาร ด้านสร้างสื่อ ด้านบริหารสื่อ ด้านบริหารข้อมูลข่าวสาร ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและสามารถจัดการข่าวสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสารในประเด็นที่ยากต่อความเข้าใจของผู้คน และที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  

จุดเด่นสาขาวิชา

          เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนจะมีวิสัยทัศน์ทางการสื่อสารที่สามารถวิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารที่มีอยู่ในสังคมแทบทุกประเภทของการสื่อสารว่ามีความสอดคล้องกับปัจจัยต่างๆ ที่สามารถออกแบบการสื่อสารให้สามารถนำไปใช้ได้ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจทุกระดับได้อย่างเหมาะสม และใช้เวลาเรียนตลอดหลักสูตรประมาณ 2 ปี 2 เทอม

โครงสร้างรายวิชา

แบบ 2.1 เรียนทั้งหมด 54 หน่วยกิต                                                                                 
          – หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                          ไม่นับหน่วยกิต                                                               
          – หมวดวิชาบังคับ                                     12 หน่วยกิต                                                                       
          – หมวดวิชาเอกเลือก                                  6 หน่วยกิต                                   
          – ทำวิทยานิพนธ์                                       36 หน่วยกิต

คณาจารย์

หลักสูตรเหมาะกับใคร

ผู้ที่ทำงานแล้ว และต้องการปรับคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก หรือปริญญาเอกใบที่สอง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

     – ผู้บริหารจัดการการสื่อสารด้านการค้าการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ                                 
     – ผู้จัดการนวัตกรรมสื่อสารสมัยใหม่ ในการประยุกต์ใช้                                                           
     – ผู้บริหารผู้ประกอบการธุรกิจเศรษฐกิจสร้างสรรค์และธุรกิจเศรษฐกิจพอเพียง       
     – ผู้บริหารด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสื่อสารในองค์การ  
     – ที่ปรึกษาหน่วยงานที่ประยุกต์ใช้ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารผ่านนวัตกรรมในทุกหน่วยงานราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม กอง และภาคธุรกิจ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร                         
     – นักวิชาการในสถาบันการสื่อสาร       
     – นักธุกิจด้านการสื่อสาร
     – นักธุรกิจการค้าการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ตลอดหลักสูตร 650,000 บาท

รูปแบบการเรียนการสอน

ภาคพิเศษ เรียนในชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยวันเสาร์-อาทิตย์ แบบ บล็อกคอส

ช่องทางการติดต่อ

  • มหาวิทยาลัยเกริก เลขที่ 3 ซ.รามอินทรา 1 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 

   อีเมล commarts@krirk.ac.th

   Facebook Official: Nitade Krirk

   โทรศัพท์

   • ผศ.ดร.พจนาธูปแก้ว 081 866 0169
   • ผศ.มุทิตา อารยะเศรษฐากร 081 912 1682 
   • ติดต่อศูนย์รับสมัครฯ : 02-5523500-9 ต่อ 112,113 หรือ 065-654 6185, 065-654 6189

อยากไปเรียนเมืองจีน…ไม่ต้องบินไกล มาเรียนที่นี่ มหาวิทยาลัยเกริก

เรียนภาษาจีน โดยใช้ภาษาจีนเรียน + สาขาวิชาและทักษะวิชาชีพ
Scroll to Top