หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

จุดเด่นสาขาวิชา

 • เป็นผู้นำทางวิชาการและวิชาชีพ
 • สามารถใช้กระบวนการวิจัยการบูรณาการการเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ เพื่อการพัฒนางานและสังคม
 • โครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียนเป็นหลักสูตตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา

โครงสร้างรายวิชา

       1. ชื่อหลักสูตร

(ภาษาไทย) :  หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

(ภาษาอังกฤษ) :  Doctor of Educational Program in Educational Administration

 1. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Doctor of Educational (Educational Administration)

ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา)

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :  D.Ed. (Educational Administration)

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 48 หน่วยกิต

หมวดวิชา

แบบ 1.1

แบบ 2.1

1. หมวดวิชาบังคับ 3 วิชา

2. หมวดวิชาเลือก 1 วิชา

3. วิทยานิพนธ์

4. สถิติและวิจัยทางการศึกษา

5. สัมมนาวิทยานิพนธ์ระดับดุษฎีบัณฑิต

48 หน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

9 หน่วยกิต

3 หน่วยกิต

36 หน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

ไม่นับหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

48 หน่วยกิต

48 หน่วยกิต

คณาจารย์

หลักสูตรเหมาะกับใคร

 หลักสูตรเหมาะกับทุกสายงานที่ต้องการเรียนรู้หรือเป็นผู้บริหารทั้งหน่วยงานรัฐ เอกชน ธุรกิจ

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 •  ผู้บริหารสถานศึกษา
 • ผู้บริหารการศึกษา
 • นักวิชาการ หรือนักการศึกษา ด้านการบริหารการศึกษา
 • นักวิจัย ด้านการบริหารการศึกษา
 • นักบริหารที่ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างสรรค์ความรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา
 • นักการศึกษาหรือผู้สอนในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

ค่าใช้จ่ายประมาณ 650,000 บาท โดยไม่ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งนี้ตามข้อบังคับของคุรุสภา

รูปแบบการเรียนการสอน

 1. เป็นระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 (ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์)
 2. มีภาคฤดูร้อน 1 ภาค ภาคละ 8 สัปดาห์ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร)
 3. การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกริกว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560
 4. หลักสูตร 3 ปี
 5. เรียน วันเสาร์ – วันอาทิตย์
 6. มีอาจารย์ดูแลอย่างใกล้ชิด

ช่องทางการติดต่อ

 • โทร 02 552 3500 ต่อ 421
 • Line ID : ying.4707
 • ผศ.ดร.วิชิต แสงสว่าง 08-1297-7229
 • อ.ดร.เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร 09-4969-5699

อยากไปเรียนเมืองจีน…ไม่ต้องบินไกล มาเรียนที่นี่ มหาวิทยาลัยเกริก

เรียนภาษาจีน โดยใช้ภาษาจีนเรียน + สาขาวิชาและทักษะวิชาชีพ
Scroll to Top