สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เชี่ยวชาญทุกทักษะภาษาจีน

“有效学习,擅长中文各个方面的技能”

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจมหาวิทยาลัยเกริก มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะการใช้ภาษาจีนครบทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน และมีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติทางด้านธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
จุดเด่นสาขาวิชา

มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการสอนแบบประสบการณ์จริง อาทิเช่น ห้องเรียนที่เรียนรวมกับนักศึกษาจีน กิจกรรมพิเศษระหว่างนักศึกษาไทย-จีนที่สอดคล้องกับวิชาภายในสาขา นักศึกษาจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้

 • สามารถเรียนจบภายใน 3 ปี และปีที่ 4 จะได้เข้ารับการฝึกงานในมหาลัยชั้นนำที่ประเทศจีน
 • มีทุนการศึกษาให้นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีนจำนวนมากมาย
 • นักศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจ สามารถลงเรียนรวมกับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติจีนได้
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษามีพื้นฐานภาษาจีนหรือไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็สามารถเข้าเรียนในสาขาภาษาจีนธุรกิจได้ ทางสาขาภาษาจีนธุรกิจหวังว่าหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ จะสามารถเพิ่มศักยภาพที่ดีตลอดจนเพิ่มช่องทางการทำงานให้กับนักศึกษาได้ในอนาคต

โครงสร้างรายวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Arts Program in Business Chinese
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย):ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Bachelor of Arts (Business Chinese)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :B.A. (Business Chinese)

มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต ประกอบด้วย

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

(12)

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(6)

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

(6)

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

(6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ87

2.1 วิชาเฉพาะด้าน

(63)

2.1.1 ทักษะภาษา

(48)

2.1.2 สาระความรู้

(15)

2.2 วิชาเลือก

(24)
3.หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า6

คณาจารย์
หลักสูตรเหมาะกับใคร​

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่

 1. หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ(ภาคปกติ)
  เหมาะสำหรับผู้เริมต้นเรียนภาษาจีนไปจนถึงหรือผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีน ทางสาขาจะจัดการเรียนการสอนครอบคลุมพื้นฐานในทุกระดับของผู้เรียน และต้องเป็นผู้ที่สามารถเดินทางมาเรียนได้ที่มหาวิทยาลัยได้
 2. หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (ระบบการศึกษาทางไกล)
  เหมาะสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. หรือผู้ที่ต้องการศึกษาปริญญาตรีที่ 2  ซึ่งไม่มีเวลาศึกษาในระบบชั้นเรียน ท่านจึงสามารถทำงานควบคู่กับการเรียนได้

รูปแบบการเรียนการสอน

1. หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (ภาคปกติ)
ก่อนการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยจัดให้มีการปฐมนิเทศ (Orientation) เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมต่าง ๆ ก่อนเข้าสู่การศึกษาอย่างเข้มข้นโดยแบ่งรูปแบบการเรียน ดังนี้

 •  จันทร์-ศุกร์
  ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 •  วันอาทิตย์
  1 ภาคการศึกษา มี 2 block ระยะเวลาการเรียน 1 block มีจำนวน 8 สัปดาห์ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว

2. หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (ระบบการศึกษาทางไกล)
การเรียนการสอนระบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-Learning) มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนระบบ block course นักศึกษาจึงสามารถเรียนที่บ้านหรือที่ทำงานได้ด้วยความสะดวกใน 1 ภาคการศึกษา มี 2 block ระยะเวลาการเรียน 1 block มีจำนวน 8 สัปดาห์

อาชีพที่รองรับ

 • อาจารย์หรือบุคลากรสอนภาษาจีนตามสถาบันอุดมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษาหรือสถาบันสอนภาษา
 • ล่ามแปลภาษาจีน
 • เจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างประเทศ สถานทูต
 • เลขานุการ
 • พนักงานต้อนรับของโรงแรมหรือสายการบิน
 • ประกอบอาชีพด้านธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานตามบริษัทที่ติดต่อกับประเทศจีน
 • ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
 • ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ งานข่าว หนังสือพิมพ์
 • ทำงานในธุรกิจด้านบันเทิง
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร​

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (ภาคปกติ)

จันทร์ - ศุกร์

สำหรับผู้จบม. 6 / กศนกำหนด 6 / ปวช. / ปวส.

 • ค่าเหมาจ่ายเทอมละ 30,000 บาท
  พิเศษสำหรับนักศึกษาใหม่ปี 64 รับส่วนลด 10% ตลอดหลักสูตร
 • มีหอพักให้อยู่ฟรี 1 ปี
 • สิทธิพิเศษอื่น ๆ อีกมากมาย
 • มีค่าเล่าเรียนตามสายของมหาวิทยาลัย

วันอาทิตย์

 • คิดเป็นหน่วยกิตหน่วยกิต ละ 1,300 บาท
 • สามารถโอนหน่วยกิตได้
 • จำนวนปีที่จะสำเร็จการศึกษาและค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (ระบบการศึกษาทางไกล)

สำหรับผู้จบม. 6 /  ปวช.

 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 138,000 บาท
  พิเศษสำหรับนักศึกษาใหม่ปี 64 รับส่วนลด 10% ตลอดหลักสูตร

สำหรับผู้จบปวส./เทียบโอน/ปริญญาตรีใบที่ 2

 • สามารถโอนหน่วยกิตได้
 • จำนวนปีที่จะสำเร็จการศึกษาและค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับผลการศึกษาของนักศึกษาแต่ละคน

กิจกรรมเสริมหลักสูตร
ช่องทางการติดต่อ

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เชี่ยวชาญทุกทักษะภาษาจีน

“有效学习,擅长中文各个方面的技能”

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจมหาวิทยาลัยเกริก มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถทางวิชาการ มีทักษะการใช้ภาษาจีนครบทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน และมีความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติทางด้านธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ

จุดเด่นสาขาวิชา

มุ่งเน้นให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการสอนแบบประสบการณ์จริง อาทิเช่น ห้องเรียนที่เรียนรวมกับนักศึกษาจีน กิจกรรมพิเศษระหว่างนักศึกษาไทย-จีนที่สอดคล้องกับวิชาภายในสาขา นักศึกษาจะได้รับสิทธิพิเศษ ดังนี้
 • สามารถเรียนจบภายใน 3 ปี และปีที่ 4 จะได้เข้ารับการฝึกงานในมหาลัยชั้นนำที่ประเทศจีน
 • มีทุนการศึกษาให้นักศึกษาไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศจีนจำนวนมากมาย
 • นักศึกษาสาขาภาษาจีนธุรกิจ สามารถลงเรียนรวมกับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติจีนได้
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษามีพื้นฐานภาษาจีนหรือไม่มีพื้นฐานภาษาจีนก็สามารถเข้าเรียนในสาขาภาษาจีนธุรกิจได้ ทางสาขาภาษาจีนธุรกิจหวังว่าหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ จะสามารถเพิ่มศักยภาพที่ดีตลอดจนเพิ่มช่องทางการทำงานให้กับนักศึกษาได้ในอนาคต

โครงสร้างรายวิชา

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ:Bachelor of Arts Program in Business Chinese
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ)
ชื่อย่อ (ไทย):ศศ.บ. (ภาษาจีนธุรกิจ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Bachelor of Arts (Business Chinese)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :B.A. (Business Chinese)

มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 123 หน่วยกิต ประกอบด้วย

หมวดวิชาหน่วยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30

1.1 กลุ่มวิชาภาษา

(12)

1.2 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

(6)

1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

(6)

1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

(6)
2. หมวดวิชาเฉพาะ87

2.1 วิชาเฉพาะด้าน

(63)

2.1.1 ทักษะภาษา

(48)

2.1.2 สาระความรู้

(15)

2.2 วิชาเลือก

(24)
3.หมวดวิชาเลือกเสรีเรียนไม่น้อยกว่า6

คณาจารย์

หลักสูตรเหมาะกับใคร

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์แบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่
 1. หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ(ภาคปกติ)
เหมาะสำหรับผู้เริมต้นเรียนภาษาจีนไปจนถึงหรือผู้ที่มีพื้นฐานภาษาจีน ทางสาขาจะจัดการเรียนการสอนครอบคลุมพื้นฐานในทุกระดับของผู้เรียน และต้องเป็นผู้ที่สามารถเดินทางมาเรียนได้ที่มหาวิทยาลัยได้ 2. หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (ระบบการศึกษาทางไกล) เหมาะสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. หรือผู้ที่ต้องการศึกษาปริญญาตรีที่ 2  ซึ่งไม่มีเวลาศึกษาในระบบชั้นเรียน ท่านจึงสามารถทำงานควบคู่กับการเรียนได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • อาจารย์หรือบุคลากรสอนภาษาจีนตามสถาบันอุดมศึกษา มัธยมศึกษา ประถมศึกษาหรือสถาบันสอนภาษา
 • ล่ามแปลภาษาจีน
 • เจ้าหน้าที่ในกระทรวงต่างประเทศ สถานทูต
 • เลขานุการ
 • พนักงานต้อนรับของโรงแรมหรือสายการบิน
 • ประกอบอาชีพด้านธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานตามบริษัทที่ติดต่อกับประเทศจีน
 • ประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
 • ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ งานข่าว หนังสือพิมพ์
 • ทำงานในธุรกิจด้านบันเทิง
 • เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (ภาคปกติ)
หลักสูตรการเรียนการสอนระยะเวลาในการเรียนค่าเทอมตลอดหลักสูตรหมายเหตุ
1. ภาคปกติ จันทร์ - ศุกร์4 ปี (แบ่งเป็น 8 เทอม)240,000 บาท คิดเป็นต่อเทอม = 30,000 บาท
2. ภาควันอาทิตย์2 ปีครึ่ง ขึ้นไปคิดเป็นหน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,300 บาทขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่เทียบโอน

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (ระบบการศึกษาทางไกล)

หลักสูตรระยะเวลาค่าเทอมเทอมต้น​เทอมปลาย​เทอมฤดูร้อน​หมายเหตุ​
1. ผู้จบม.6 และปวช.​3 ปี​138,00019,25019,2507,500**รวมภาคฤดูร้อน
2. ผู้จบปวส. และเทียบโอน​2 ปีครึ่ง- ขึ้นไป​เริ่มต้น 78,00032,50032,50013,000*ขึ้นอยู่กับจำนวนหน่วยกิตที่สามารถเทียบโอนได้
** เทอมที่ 4 เป็นต้นไป คิดเป็นต่อเทอม = 10,000 บาท
3. สำหรับปริญญาตรีใบที่ 22 ปีครึ่ง -ขึ้นไป​98,00032,50032,50013,000** เทอมที่ 4 เป็นต้นไป คิดเป็นต่อเทอม = 10,000 บาท

รูปแบบการเรียนการสอน

1. หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (ภาคปกติ) ก่อนการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยจัดให้มีการปฐมนิเทศ (Orientation) เพื่อทำความเข้าใจภาพรวมต่าง ๆ ก่อนเข้าสู่การศึกษาอย่างเข้มข้นโดยแบ่งรูปแบบการเรียน ดังนี้
 •  จันทร์-ศุกร์ ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
 •  วันอาทิตย์ 1 ภาคการศึกษา มี 2 block ระยะเวลาการเรียน 1 block มีจำนวน 8 สัปดาห์ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
2. หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ (ระบบการศึกษาทางไกล) การเรียนการสอนระบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (e-Learning) มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนระบบ block course นักศึกษาจึงสามารถเรียนที่บ้านหรือที่ทำงานได้ด้วยความสะดวกใน 1 ภาคการศึกษา มี 2 block ระยะเวลาการเรียน 1 block มีจำนวน 8 สัปดาห์

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ช่องทางการติดต่อ

Facebook fanpage :https://www.facebook.com/businesschinese.krirk

โทรศัพท์สาขา : 098-898-0657

Line ID : businesschinese.krirk

อยากไปเรียนเมืองจีน…ไม่ต้องบินไกล มาเรียนที่นี่ มหาวิทยาลัยเกริก

เรียนภาษาจีน โดยใช้ภาษาจีนเรียน + สาขาวิชาและทักษะวิชาชีพ
Scroll to Top