บุคลากรคณะศิลปศาสตร์
ผลงานคณาจารย์
รับชม
Previous slide
Next slide

อาจารย์ ดร.หมิงซุน เซี่ย

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ ดร.ฐิติพัฒน์ หิรัญนิธิธำรง

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

sa0

รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย

ผู้อำนวยการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

fuduspr@ku.ac.th

รศ.ดร.ชลอ รอดลอย

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

chalor.rod@staff.krirk.ac.th

ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว

ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตร์

potchana.too@krirk.ac.th

ผศ.ประคอง สุคนธจิตต์

ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการ

prakong.suk@staff.krirk.ac.th

ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา

หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

prasertsak.kai@staff.krirk.ac.th

อาจารย์ ดร.อรุณี ศรีพนมวัน

หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป

arunee.sri@staff.krirk.ac.th

1

อาจารย์ ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์

ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการ
องค์การยุคใหม่

tanachat.pra@krirk.ac.th

p1

ผศ.ดร.อุษณี มงคลพิทักษ์สุข

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

usanee.mon@staff.krirk.ac.th

6

อาจารย์กรกช ม่วงแกม

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

korakoch.mou@staff.krirk.ac.th

me1

อาจารย์ ดร.พนัส จันทร์ศรีทอง

ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารการศึกษา มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

panus.jun@staff.krirk.ac.th

9

อาจารย์ประพันธ์ แก้วคำ

ผู้ช่วยคณบดี คณะศิลปศาสตร์

prapan.pho@staff.krirk.ac.th

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดี

นางสาวสุกัญญา สวัสดิ์นที

เลขานุการประจำสำนักงานคณบดี

sukanya.saw@krirk.ac.th

นางสาวกรกนก เกิดมาก

เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคณบดี

kornkanok.ker@krirk.ac.th

Scroll to Top