บุคลากรคณะศิลปศาสตร์
ผลงานคณาจารย์
รับชม
Previous slide
Next slide

รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย

ผู้อำนวยการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

ผศ.ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา

หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รศ.ดร.พวงทิพย์ คุณานุสรณ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

นายสามารถ พันธ์เวหา

เลขานุการประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

Scroll to Top