บุคลากรคณะศิลปศาสตร์
ผลงานคณาจารย์
รับชม
Previous slide
Next slide

อาจารย์ ดร.พนัส จันทร์ศรีทอง

ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารการศึกษา มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

panus.jun@staff.krirk.ac.th

อาจารย์ ดร.ฐิติพัฒน์ หิรัญนิธิธำรง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา

thitiphat.hir@staff.krirk.ac.th

ผศ.ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา

ksida.pon@krirk.ac.th

me7

อาจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา

chairit.sae@staff.krirk.ac.th

อาจารย์ ดร.สมชัย พุทธา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา

somchai.phu@staff.krirk.ac.th

อาจารย์ ดร.เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา

saowaphark.lam@staff.krirk.ac.th

อาจารย์ ดร.สนั่น ประจงจิตร

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา

sanan.pra@krirk.ac.th

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ กิติพิเชฐสรรค์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา

jirawat.kit@staff.krirk.ac.th

นางสาวกิติยาภรณ์ กิติยามาศ

เลขานุการสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา

kitiyaporn.kit@staff.krirk.ac.th

Scroll to Top