บุคลากรคณะศิลปศาสตร์
ผลงานคณาจารย์
รับชม
Previous slide
Next slide

อาจารย์ ดร.ชัยฤทธิ์ แสงสว่าง

ผู้อำนวยการหลักสูตรการบริหารการศึกษา มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต

chairit.sae@krirk.ac.th

อาจารย์ ดร.ฐิติพัฒน์ หิรัญนิธิธำรง

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา

thitiphat.hir@krirk.ac.th

อาจารย์ ดร.สมชัย พุทธา

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา

somchai.phu@krirk.ac.th

me4

อาจารย์ ดร.เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา

saowaphark.lam@krirk.ac.th

อาจารย์ ดร.สนั่น ประจงจิตร

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา

sanan.pra@krirk.ac.th

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ กิติพิเชฐสรรค์

อาจารย์ประจำสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา

jirawat.kit@krirk.ac.th

กรกนก เกิดมาก

รักษาเลขานุการสาขาวิชา
การบริหารการศึกษา
kornkanok.ker@krirk.ac.th

Scroll to Top