บุคลากรคณะศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว

ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนิเทศศาสตร์

potchana.too@krirk.ac.th

ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

boonyou.kho@staff.krirk.ac.th

ศรัณพร1

ผศ.ดร.ศรัณพร พงศ์ศรีโรจน์

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

sarunporn.chu@staff.krirk.ac.th

อาจาารย์กฤชพนธ์ ศรีอ่วม

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

kritchaphon.sri@krirk.staff.ac.th

ผศ.มุทิตา อารยะเศรษฐา

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

mutita.ara@staff.krirk.ac.th

นางสาวจามจุรี ไสวเนาว์

เลขานุการโครงการหลักสูตรนิเทศศาสตร์

jamijuri.saw@staff.krirk.ac.th

Scroll to Top