บุคลากรคณะศิลปศาสตร์
ผลงานคณาจารย์
รับชม
Previous slide
Next slide

ผศ.ประคอง สุคนธจิตต์

ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรการจัดการ

suprakong1@gmail.com

อาจารย์ ดร.พีรเดช อนันตนาถรัตน

อาจารย์พิเศษหลักสูตรการจัดการ

peradech.ana@gmail.com

อาจารย์ชุติพัฒน์ วงศ์ชัยสุวรรณ

อาจารย์พิเศษหลักสูตรการจัดการ

honeychutipat@gmail.com

อาจารย์ ดร.วิเชียร จันทะเนตร

อาจารย์พิเศษหลักสูตรการจัดการ

wichian_krirk@hotmail.com

9

นางวรนุช รัตนะศักดิ์ศรี

เลขานุการหลักสูตรการจัดการ

woranuch.rat@krirk.ac.th

Scroll to Top