บุคลากรคณะศิลปศาสตร์
ผลงานคณาจารย์
รับชม
Previous slide
Next slide

ผศ.ดร.อุษณี มงคลพิทักษ์สุข

ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

อาจารย์ ดร.เฉลิม เกิดโมลี

อาจารประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

usanee.mon@staff.krirk.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

chalerm.ger@staff.krirk.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

นางศศิธร นาคขาว

เลขานุการวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

Scroll to Top