อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์


อาจารย์คณะศิลปศาสตร์
ดร.ดรุณี ชูประยูร

คณบดี /อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์วิภาวี ตลึงจิตร

รองคณบดี / อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์สมชาย กำปั่นทอง

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.อัมพร เสงี่ยมวิบูล

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

ผศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

ผศ.นุสรา บุญสนอง

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ธนศักดิ์ สายจำปา

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ฉัตรรัตน์ เชาวลิต

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์พรหมพร สนิทขวัญ

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ชลลดา สังวาลทรัพย์

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์นิธิวดี อดุลยพันธ์

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ประไพพิศ เขมะชิต

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์์

อาจารย์ปรีชา ปิยจันทร์

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์พัสรินทร์ พันธุ์แน่น

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ยุพา ชุมจันทร์

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์สุภาพร โรจนศุภมิตร

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์สยมพร ทองสาริ

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ประภาศรี หิรัญกสิ

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ปุณณาสา สินธุวานนท์

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ฐิติ ศรีคุณารักษ์

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์นฤมล สงวนดี

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์บรรเจิด งามเลิศสกุลวงศ์

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์หม่า จงอี้

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

ศ.ดร.ลิขิต ธีรเวคิน

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์เฉลิม เกิดโมลี

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์บัญชา อ่อนวิมล

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ปัฐวรรณ อ่วมศรี

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์เยาวรัตน์ พูลมหัจจะ

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์มธุภาณี ไทยภักดี

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

ผศ.ปรีชา ชวนไชยสิทธิ์

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์สุขวสา รื่นเริง

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

รศ.นิตย์ สัมมาพันธ์

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ดาวพันธ์ เฉลยพงษ์

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์สุนันทา งามเดโช

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์จิตติมา จันทกาศ

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์สุชิต ผลเจริญ

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์วรรณี ตั้งอารมณ์มั่น

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์วิชุดา สาธิตพร

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

ดร.อุษณี มงคลพิทักษ์สุข

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ณพ อังคะสุวพลา

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

ดร.พรใจ ลี่ทองอิน

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ปิยะลักษณ์ สิมะแสงยาภรณ์

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์กฤษณา แย้มยั่งยืน

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์วัชรี น่วมแก้ว

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ภัทรา รตานนท์

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์จรรยา ไพโรจน์กุล

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์กิตติยา อารีย์ชน

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

Mr.Chidley John Angell

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ปัทมา สุขสอาด

อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์