คณะศิลปศาสตร์​

คณะศิลปศาสตร์เปิดสอนหลายหลักสูตรและสาขาวิชา สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียนที่มีความหลากหลายทั้งยังมีหลักสูตรและสาขาวิชาเพื่อเตรียมพร้อมและรองรับการเข้าสู้ประชาคมเศรษฐกิจอาเชี่ยน (AEC)

Trusted over 2300+ companies.
หลักสูตรที่มีในคณะ

Data should underlie every business decision. Yet too often some very cultural artifacts really lead the business down the certain routes.

ปริญญาตรี

The process of visual design of typography.

ปริญญาโท

The process of visual design of typography.

ปริญญาเอก

The process of visual design of typography.

ประกาศนียบัตร

The process of visual design of typography.

สาขาที่น่าสนใจ
Data should underlie every business decision. Yet too often some very cultural artifacts really lead the business down the certain routes.
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เชี่ยวชาญทุกทักษะภาษาจีน
“有效学习,擅长中文各个方面的技能”

b53c4787-tmplw-wpdev-saas-template-1-features-icon-2.png
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

พัฒนาขึันมาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามกลไกของการสื่อสารที่ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล

bb05c805-tmplw-wpdev-saas-template-1-features-icon-3.png
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต

เพราะเราเป็นผู้นำทางด้านสาธารณสุขที่ทันสถานการณ์

สาขาวิชาการจัดการ

มุ่งเน้นการจัดการสมัยใหม่และการพัฒนาองค์การเพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

1278519b-tmplw-wpdev-saas-template-1-features-icon-4.png
สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร

หลักสูตรที่พร้อมในการสร้างมหาบัณฑิตที่จะได้ทำงานในตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรหน่วยงานนส้งคมอย่างแท้จริง

Great Product Analytics With Real Problems.
GEMs are robotics algorithm for modules that built and optimized for NVIDIA Jetson AGX platform. Data should underlie every business decision.
Alison Burgas
Product Designer @Divi

GEMs are robotics algorithm for modules that built and optimized for NVIDIA AGX Data should underlie every business decision. Data should underlie every business Yet too often some very human cultural artifacts really lead the business
down the certain routes.

FAQ คำถามที่พบบ่อย

Data should underlie every business decision. Yet too often some very cultural artifacts really lead the business down the certain routes.

Digital Marketing Agency all foundation tool need inbound success. With module there no to go another day. Digital need Marketing
Agency all foundation tool inbound success. With module there no need to go another day. Digital Marketing Agency all foundation
tool need inbound success. With module there no need to go another day.

Digital Marketing Agency all foundation tool need inbound success. With module there no to go another day. Digital need Marketing
Agency all foundation tool inbound success. With module there no need to go another day. Digital Marketing Agency all foundation
tool need inbound success. With module there no need to go another day.

Digital Marketing Agency all foundation tool need inbound success. With module there no to go another day. Digital need Marketing
Agency all foundation tool inbound success. With module there no need to go another day. Digital Marketing Agency all foundation
tool need inbound success. With module there no need to go another day.

Digital Marketing Agency all foundation tool need inbound success. With module there no to go another day. Digital need Marketing
Agency all foundation tool inbound success. With module there no need to go another day. Digital Marketing Agency all foundation
tool need inbound success. With module there no need to go another day.

Digital Marketing Agency all foundation tool need inbound success. With module there no to go another day. Digital need Marketing
Agency all foundation tool inbound success. With module there no need to go another day. Digital Marketing Agency all foundation
tool need inbound success. With module there no need to go another day.

Digital Marketing Agency all foundation tool need inbound success. With module there no to go another day. Digital need Marketing
Agency all foundation tool inbound success. With module there no need to go another day. Digital Marketing Agency all foundation
tool need inbound success. With module there no need to go another day.

Digital Marketing Agency all foundation tool need inbound success. With module there no to go another day. Digital need Marketing
Agency all foundation tool inbound success. With module there no need to go another day. Digital Marketing Agency all foundation
tool need inbound success. With module there no need to go another day.

Digital Marketing Agency all foundation tool need inbound success. With module there no to go another day. Digital need Marketing
Agency all foundation tool inbound success. With module there no need to go another day. Digital Marketing Agency all foundation
tool need inbound success. With module there no need to go another day.

Getting Connected With Us!
Yet too often some very cultural artifacts really lead the business down the certain routes.
Scroll to Top