หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

เป็นผู้นำทางด้านสาธารณสุขที่ทันสถานการณ์ 

จุดเด่นสาขาวิชา

        หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติและภาคพิเศษ) มุ่งผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นผู้นำด้านสาธารณสุขที่มีการเรียนรู้จากปัญหาและสภาพการณ์จริง มุ่งพัฒนากำลังคนในระดับบริหาร ที่มีสมรรถนะในการเป็นผู้นำทีมงานสหวิชาการ เพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพแบบองค์รวมและระบบบริการการดูแลสุขภาพทุกระดับ ด้วยจิตสำนึกการเอาใจใส่ เอื้อให้เกิดการพัฒนา เพื่อการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพของประชากรได้อย่างพอเพียง และเป็นธรรมบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550

โครงสร้างหลักสูตร

1. รหัสและชื่อหลักสูตรว่าง
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ:Master of Public Health Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย):ส.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):Master of Public Health
ชื่อย่อ (อังกฤษ) :M.P.H.

โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็น  2  แผนจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualifications Framework : TQF) แผน (แบบ ก2) และ แผน ข ดังนี้  

องค์ประกอบหลักสูตรแผน ก 2 แผน ข
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน
ไม่นับหน่วยกิต
ไม่นับหน่วยกิต

2. หมวดวิชาแกน

(12)

(9)

3. หมวดวิชาบังคับ

(6)

(18)

4. หมวดวิชาเลือก

(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต )

(ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

5. วิทยานิพนธ์

(12)

-

6. สารนิพนธ์
-

(6)

คณาจารย์

หลักสูตรเหมาะกับใคร

ผู้ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) รับรอง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ ดังนี้

 • ผู้บริหารงานด้านสาธารณสุข
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข
 • นักวิชาการและนักวิจัยด้านสาธารณสุข
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายของหลักสูตร

 • ประมาณ 150,000 บาท (สามารถแบ่งชำระได้)

รูปแบบการเรียนการสอน

 • หลักสูตรภาคปกติ จัดการเรียนการสอนในวัน-เวลาราชการ (สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 1 ปีถึง 1 ปีครึ่ง)
 • หลักสูตรภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ

ศิษย์เก่าดีเด่น

ช่องทางการติดต่อ

งานรับสมัคร โทร 0-2552-3500-9 ต่อ 112 , 113

 • ผศ.ประเสริฐศักดิ์  กายนาคา   เบอร์โทร 094 324 9559        LINE ID : prsert99
 • คุณสุกัญญา  สวัสดิ์นที           เบอร์โทร 080 405 4277
  รายละเอียดหลักสูตร
Scroll to Top