เกี่ยวกับคณะ

"เลือกเรียนคณะที่ใช่
เรียนในสาขาที่ชอบ"

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นสถาบันการศึกษาชั้นเลิศของประเทศด้านการเรียน การสอนแบบสหวิทยาการ ได้เรียนกับเจ้าของภาษาตัวจริง มุ่งสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่พร้อมทั้งทางด้านวิชาการ มีปัญญา มีความเชี่ยวชาญ และมีทักษะในสาขาอาชีพ ประกอบด้วย ความรู้ คุณธรรม และทำตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม

ผู้บริหาร

DR.MING HSUN HSIEH

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

อาจารย์ ดร. ฐิติพัฒน์ หิรัญนิธิธำรง

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

ภาควิชาศึกษาทั่วไป

ดร.อรุณี ศรีพนมวัน

หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป

อ. ชลลดา สังวาลทรัพย์

อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาทั่วไป

ผศ. พัสรินณ์ พันธุ์แน่น

อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาทั่วไป

อ. นิธิวดี อดุลยพันธ์

อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาทั่วไป

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ รอดลอย

อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาทั่วไป

ผศ. สุภาพร โรจนศุภมิตร

อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาทั่วไป

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อ. กรกช ม่วงแกม

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

อ. จุฑาพร ศรีสมุท

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Mr. John Chidley

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ)

ผศ. ประคอง สุคนธจิตต์

ผู้อำนวยการโครงหลักสูตรการศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ)

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

ผศ.ดร.อุษณี มงคลพิทักษ์สุข

ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รศ. สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย

ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ผศ. ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา

หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.พจนา ธูปแก้ว

ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนิเทศศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผศ.ดร. ศรัณพร ชวนเกริกกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

ผศ. มุฑิตา อารยะเศรษฐากร

อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์

สาขาวิชาการบริหารการจัดการองค์การ

ดร. ชัยอนันต์ สิริเบญสานนท์

ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.พนัส จันทร์ศรีทอง

ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.สนั่น ประจงจิตร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา ผ่องพิทยา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.จิรวัฒน์ กิติพิเชฐสรรค์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.สมชัย พุทธา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร. ฐิติพัฒน์ หิรัญนิธิธำรง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

อาจารย์ ดร.พนัส จันทร์ศรีทอง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผศ. ประคอง สุคนธจิตต์

ผู้อำนวยการโครงหลักสูตรการศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ)

ดร. สนั่น ประจงจิตร

ผู้อำนวยการหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ผศ.ดร.บุญอยู่ ขอพรประเสริฐ

ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนิเทศศาสตร์
สาขาวิชานิเทศศาสตร์

รศ. สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย

ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ดร.อุษณี มงคลพิทักษ์สุข

ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

อาจารย์ กรกช ม่วงแกม

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ. สุภาพร โรจนศุภมิตร

หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป

ดร. ชัยอนันต์ สิริเบญสานนท์

ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ

รศ. ปรีชา พันธุ์แน่น

หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนิเทศศาสตร์

ผศ.ดร. วิชิต แสงสว่าง

ผู้อำนวยการหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ดร. ธัศฐ์ชาพัฒน์ ยุกตานนท์

ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ

Dr. Luo Yong

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

บุคลากรคณะ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Fran Wilson

Adam Smith

Sarah Glenn

Chris Woakes

What’s Our Client Think

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum susndisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maec.

Alison Burgas

Jounalist, London

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum susndisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maec.

Alison Burgas

Jounalist, London

Our Sponsors

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas
Scroll to Top