เกี่ยวกับคณะ

"เลือกเรียนคณะที่ใช่
เรียนในสาขาที่ชอบ"

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก เป็นสถาบันการศึกษาชั้นเลิศของประเทศด้านการเรียน การสอนแบบสหวิทยาการ ได้เรียนกับเจ้าของภาษาตัวจริง มุ่งสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติที่พร้อมทั้งทางด้านวิชาการ มีปัญญา มีความเชี่ยวชาญ และมีทักษะในสาขาอาชีพ ประกอบด้วย ความรู้ คุณธรรม และทำตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม

คณะผู้บริหารคณะ

DR.MING HSUN HSIE

คณบดีคณะศิลปศาสตร์

ผศ. ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
หัวหน้าสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

รศ. สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย

ผู้อำนวยการโครงการ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์

รศ. ปรีชา พันธุ์แน่น

หัวหน้าสาขาวิชานิเทศศาสตร์
ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรนิเทศศาสตร์

ดร.อุษณี มงคลพิทักษ์สุข

ผู้อำนวยการโครงการ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน

ผศ. ประคอง สุคนธจิตต์

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
ผู้อำนวยการโครงการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์)

Dr. Luo Yong

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

อาจารย์ กรกช ม่วงแกม

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ผศ.ดร. วิชิต แสงสว่าง

ผู้อำนวยการหลักสูตร
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ดร. ธัศฐ์ชาพัฒน์ ยุกตานนท์

ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการองค์การ

บุคลากรคณะ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit

Fran Wilson

Adam Smith

Sarah Glenn

Chris Woakes

What’s Our Client Think

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum susndisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maec.

Alison Burgas

Jounalist, London

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis ipsum susndisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maec.

Alison Burgas

Jounalist, London

Our Sponsors

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.Quis ipsum suspendisse ultrices gravida. Risus commodo viverra maecenas
Scroll to Top