โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่ (ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่ M.O.M.) จัดสัมมนาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่ “one day semimer on leadership for modern organization”

โครงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผู้นำยุคใหม่ (ป.โท-ป.เอก สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่ M.O.M.) จัดสัมมนาหลักสูตรผู้นำยุคใหม่

“one day semimer on leadership for modern organization”

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน 65 ณ  โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ แจ้งวัฒนะ  ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก เป็นประธานเปิดการสัมมนา เพื่อเพิ่มศักยภาพภาวะผู้นำองค์การยุคใหม่   เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ แนวคิดของ การเป็นผู้นำยุคใหม่ พร้อมยกระดับในการเป็นผู้นำ อย่างมีคุณภาพ

โดยผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงานได้จริงทันทีอย่างมีประสิทธิภาพหลังการฝึกอบรมเสร็จสิ้น

โดยมี ผศ.ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรพร้อมคณะให้การต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมสัมมนากว่า100 คน

ในการสัมมนาได้รับเกียรติจาก

📌ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก

📌รศ.ดร.สมภพ มานะรังสรรค์  อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

📌อาจารย์นิเวศน์ กันไทยราศฎร์

ให้เกียรติมาเป็นวิทยาการบรรยายตลอดหลักสูตรการสัมมนา พร้อมกิจกรรม leadership matching & Dinner Talk…

Scroll to Top