“สะพานมิตรภาพกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทย-จีน”

“สะพานมิตรภาพกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทย-จีน”
ค่ายสัมมนาผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก ประจำปีการศึกษา 2563
เมื่อวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2563 สำนักกิจการนักศึกษา นำโดย ผศ. ประเสริฐศักดิ์ กายนาคา ผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษาตัวแทนองค์การบริหารนักศึกษา คณะวิชา และชมรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกริก เป็นการส่งเสริมการสร้างภาวะผู้นำในการทำงานร่วมกัน และมีเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกทั้งเป็นการพัฒนากระบวนการทำงานในการบริหารจัดการตามระบบและกลไกการทำงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสร้างแรงกระตุ้นให้กับนักศึกษาในสถาบันเดียวกันให้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถดำเนินชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคม และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งนี้ เพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาระบบกิจการนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เป้าประสงค์ นักศึกษาสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา สังคม และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตรงตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยโดยมุ่งสร้างภาวะความเป็นผู้นำให้กับตัวแทนนักศึกษา และเตรียมความพร้อม

ในการทำงานด้านกิจกรรมนักศึกษา โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และผู้นำนักศึกษา มากกว่า 60 คน ณ มหาวิทยาลัยเกริก และรีสอร์ทบ้านป่าริมเขื่อน จังหวัดนครนายก
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดี เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการบรรยายพิเศษ หัวข้อ ภาวะผู้นำนักศึกษา ให้กับตัวแทนนักศึกษาก่อนเริ่มกิจกรรม และ รศ. สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เยี่ยมและนิเทศโครงการฯ ให้กำลังใจนักศึกษา และมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายสัมมนาผู้นำนักศึกษาตลอด 3 วัน 2 คืน ซึ่งในด้านวิทยากรได้รับการสนับสนุนโดย ดร.สมพล เข็มกำเนิด ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมผู้นำเยาวชนบ้านเพชรบูรพา จังหวัดชลบุรี ด้านงบประมาณได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเกริก และบริษัท ทิพยประกันภัย ส่วนเครื่องดื่มนมถั่วเหลืองระหว่างทำกิจกรรมที่ค่าย สนับสนุนโดยบริษัทแลคตาซอย

#ค่ายผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยเกริก #สำนักกิจการนักศึกษา #มหาวิทยาลัยเกริก #krirk

64 thoughts on ““สะพานมิตรภาพกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาไทย-จีน””

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top