บุคลากรคณะศิลปศาสตร์
ผลงานคณาจารย์
รับชม
Previous slide
Next slide

รองศาสตราจารย์ ดร.ชลอ รอดลอย

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

chalor.rod@staff.krirk.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

การสอนภาษาไทย, ทักษะการเขียนภาษาไทย, ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ, ภาษาไทยในยุคดิจิทัล

อาจารย์เกียรติชัย เดชพิทักษ์ศิริกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

kiatichai.dej@krirk.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

ภาษาไทยสำหรับชาวต่างประเทศ, ภาษาศาสตร์ภาษาไทย, หลักและการใช้ภาษาไทย

อาจารย์ศักดิธัช ฉมามหัทธนา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

sakdithach.cha@krirk.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

ภาษาศาสตร์ภาษาไทย, ภาษาและจิตวิทยา, ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย, การใช้ภาษาไทยในวงการต่าง ๆ

Scroll to Top