ประชุมคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่ โดยมี รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์ ดร.ฐิติพัฒน์ หิรัญนิธิธำรง และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์  เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการ อาจารย์ประจำหลักสูตร เพื่อเตรียมความพร้อมการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก และการเปิดการเรียนการสอน เร็วๆนี้ 
Scroll to Top