บุคลากรคณะศิลปศาสตร์
ผลงานคณาจารย์
รับชม
Previous slide
Next slide

อาจารย์กรกช ม่วงแกม

หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

korakoch.mou@staff.krirk.ac.th

อาจารย์ศศิวรรณ อินทรสกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

sasiwan.int@krirk.ac.th

อาจารย์จุฑาพร ศรีสมุท

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

jutaporn.sri@staff.krirk.ac.th

อาจารย์อลงกรณ์ อาชะวะบูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

alongkorn.ach@staff.krirk.ac.th

Scroll to Top