บุคลากรคณะศิลปศาสตร์
ผลงานคณาจารย์
รับชม
Previous slide
Next slide

อาจารย์ ดร.อรุณี ศรีพนมวัน

หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไป

arunee.sri@staff.krirk.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

จิตวิทยาและสังคมศาสตร์

ผศ.พัสรินณ์ พันธุ์แน่น

อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาทั่วไป

pasrin.pha@staff.krirk.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

งานวิจัย CBR, การจัดการขยะชุมชน

อาจารย์นิธิวดี อดุลยพันธ์

อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาทั่วไป

nitiwadee.adu@staff.krirk.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

คณิตศาสตร์และสถิติ, ตรรกวิทยา

อาจารย์ประพันธ์ แก้วคำ

อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษาทั่วไป

prapan.pho@staff.krirk.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

การพัฒนาชุมชน และการบริหารการพัฒนาสังคม

Scroll to Top