ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่สนใจร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่

📌ขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติที่สนใจร่วมงานปฐมนิเทศนักศึกษา ปริญญาเอก สาขาวิชาการจัดการองค์การยุคใหม่

วันเสาร์ที่ 29 ต.ค.65 เวลา 8.30-12.00น. ณ ห้องประชุมนานาชาติมหาวิทยาลัยเกริก

ภายในงานท่านจะได้พบกับ

✅การปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “ภาวะผู้นำและความคาดหวังของสังคมต่อนักศึกษาปริญญาเอก” โดย ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกริก

✅การเสวนาในหัวข้อ “เส้นทางสู่ดุษฎีบัณฑิตยุคใหม่” โดย  ผศ.ดร.ธนชาติ ประทุมสวัสดิ์ ผ.อ หลักสูตรฯ พร้อมด้วยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ หลากหลายท่าน

ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม เรียนเชิญพบปะและรับประทานอาหารร่วมกัน

 

…มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบกำลังใจเพื่อสร้างดุษฎีบัณฑิตยุคใหม่ให้สังคม..

Scroll to Top