หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาการบริหารองค์การ

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Master of Arts

ชื่อปริญญ
ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารองค์การ)
Master of Arts (Organizational Administration)
ชื่อย่อ ศศ.ม. (การบริหารองค์การ)
M.A. (Organizational Administration)

ปรัชญา/วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปรัชญา
ความรู้ทำให้องอาจ

วัตถุประสงค์
1.ผลิตมหาบัณฑิตให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและวัฒนธรรม
2.ผลิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ดี มีคุณธรรมจริยธรรมและอำนวย
ประโยชน์ต่อสังคม
3.ส่งเสริมวิชาการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่การเรียนการสอนและพัฒนา
ประเทศ
4.บริการทางวิชาการแก่สังคม
5.ทำนุบำรุงวัฒนธรรมของชาติ