เจ้าหน้าที่คณะศิลปศาสตร์

  • นางปิ่นหทัย จันดาวัน

    ตำแหน่ง: เลขานุการคณะ

  • นางสาวชนกพร ทินสำราญ

    ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่

  • นางสาวมณี ใคร่พิทยา

    ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่