คณะกรรมการ

 • ดร.ดรุณี ชูประยูร

  ตำแหน่ง: ประธาน

 • ผศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม

  ตำแหน่ง: กรรมการ

 • อ.วิภาวี ตลึงจิตร

  ตำแหน่ง: กรรมกาีร

 • รศ.ดร.สมศักดิ์ สามัคคีธรรม

  ตำแหน่ง: กรรมการ

 • อ.ปรีชา ปิยจันทร์

  ตำแหน่ง: กรรมการ

 • นางสาวกิตติยา อารีย์ชน

  ตำแหน่ง: กรรมการ

 • นางสาวจิตติมา จันทกาศ

  ตำแหน่ง: กรรมการ

 • นางสาวเยาวรัตน์ พูลมหัจจะ

  ตำแหน่ง: กรรมการ

 • นายณพ อังคะสุวพลา

  ตำแหน่ง: กรรมการ

 • นางปิ่นหทัย จันดาวัน

  ตำแหน่ง: กรรมการและเลขานุการ