คณะผู้บริหารคณะ

 • ผศ.ดร.เพ็ญประภา ภัทรานุกรม

  ตำแหน่ง: คณบดีคณะศิลปศาสตร์

 • นางสาวกิตติยา อารีย์ชน

  ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ

 • นางสาวจิตติมา จันทกาศ

  ตำแหน่ง: หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ

 • อ.วิภาวี ตลึงจิตร

  ตำแหน่ง: หัวหน้าภาควิชาศึกษาทั่วไปและรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาภาษาจีน

 • นางสาวเยาวรัตน์ พูลมหัจจะ

  ตำแหน่ง: รักษาการหัวหน้าสาขาวิชารัฐศาสตร์

 • นายณพ อังคะสุวพลา

  ตำแหน่ง: ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและรักษาการหัวหน้าสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม

 • นายปรีชา ปิยจันทร์

  ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตร์